Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes West poit tài sản của dự án; Nếu có ít nhất
vinhomes West poit tài sản của dự án; Nếu có ít nhất

vinhomes West poit tài sản của dự án; Nếu có ít nhất

vinhomes West poit tài sản của dự án; Nếu có ít nhất 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ nhận được bàn giao căn hộ và 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ nhận được chuyển nhượng căn hộ đã đồng ý vào khu chung cư (thoả thuận tập thể được chấp thuận) , việc quản lý dự án này phải tổ chức một cuộc họp của dự án


vinhomes West poitvinhomes West poit tài sản của dự án; Nếu có ít nhất 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ nhận được bàn giao căn hộ và 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ nhận được chuyển nhượng căn hộ đã đồng ý vào khu chung cư (thoả thuận tập thể được chấp thuận) , việc quản lý dự án này phải tổ chức một cuộc họp của dự án để cử đại diện tham gia vào quản lý tập đoàn chung cư vinhomes west point.

Số đại diện của dự án tham gia quản lý căn hộ chung cư được xác định như đối với các công trình khác trong khu chung cư; Trường hợp đại diện chủ đầu tư là Phó giám đốc của Toà nhà, thì đại diện là Phó Trưởng nhóm Chung cư vinhomes west point;

c) Thủ tục công nhận quản lý của Tập đoàn chung cư vinhomes west point theo quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Quy chế này.

4. Việc bàn giao, quản lý hồ sơ liên quan đến toà nhà và hồ sơ hoạt động của Ban quản trị chung cư vinhomes west point và bàn giao các vinhomes west Point quỹ liên quan đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được thực hiện như sau:

a) Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng quản trị dự án mới có văn bản đề nghị, Ban quản lý tập thể phải giao tài sản và toàn bộ các quỹ liên quan đến xây dựng đã được tách ra khỏi cụm để quản lý mới của dự án theo quy định;

b) Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Ban quản lý Toà nhà có văn bản yêu cầu, Hội đồng quản trị Toà nhà có trách nhiệm bàn giao hồ sơ của Toà nhà, biên bản hoạt động của Toà nhà Hội đồng quản trị và việc ###keyword2### chuyển toàn bộ các khoản tài chính liên quan đến việc xây dựng cho Hội đồng quản trị tập đoàn theo quy định;

c) Hội đồng quản trị đối với công trình chung cư vinhomes west point hoặc chung cư phải có văn bản yêu cầu kèm theo bản sao có chứng thực quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với tổ chức tín dụng đang quản lý quỹ bảo trì. của chung cư hoặc chung cư đề nghị chuyển quỹ cho ban quản lý mới;

d) Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị quy định tại điểm c khoản này, tổ chức tín dụng quản lý quỹ phải chuyển các quỹ còn lại theo quy định tại điểm a, b khoản này cho Ban quản lý mới; Việc bàn giao biên bản nghiệp vụ của Hội đồng quản trị và việc chuyển quỹ quy định tại khoản này phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên. Việc quản lý, sử dụng kinh phí sau khi bàn giao cho Ban quản trị chung cư vinhomes west point được thực hiện theo quy định của pháp luật nhà ở và Quy chế này.

Điều 22. Thủ tục công nhận và thông báo hoạt động của Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp

vinhomes west point Hội đồng quản trị được bầu cử (bao gồm việc ###keyword3### bầu Ban quản trị lần đầu tiên, bầu thành viên Hội đồng quản trị vào cuối nhiệm kỳ hoặc khi Hội đồng quản trị bãi nhiệm hoặc thay thế Hội đồng quản trị mới khi tách hoặc thông qua Hội đồng quản trị hoặc thay thế người đứng đầu, cấp phó của Ban quản trị chung cư vinhomes west point thì Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point phải nộp hồ sơ đề nghị Hội đồng quản trị công nhận theo quy định tại Điều 23 của Quy chế này tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có chung cư vinhomes west point cao tầng.

2. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Ban quản trị chung cư vinhomes west point, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, ban hành quyết định công nhận quản lý nhà ở hội đồng quản trị căn hộ; Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận Hội đồng quản trị thì phải hủy bỏ quyết định này trước khi chuyển ra quyết định công nhận mới cho Ban quản trị chung cư vinhomes west point.

3. Nội dung quyết định ###keyword4### công nhận Hội đồng qu??

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes