Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes West poit Đại diện chủ sở hữu chung cư vinhomes west
vinhomes West poit Đại diện chủ sở hữu chung cư vinhomes west

vinhomes West poit Đại diện chủ sở hữu chung cư vinhomes west

vinhomes West poit Đại diện chủ sở hữu chung cư vinhomes west point theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 của Quy chế này; Trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 21 của Quy chế này phải kèm theo bản gốc của quyết định công nhận Ban quản trị chung cư vinhomes west point; b) Trường hợp đề n


vinhomes West poitvinhomes West poit Đại diện chủ sở hữu chung cư vinhomes west point theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 của Quy chế này; Trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 21 của Quy chế này phải kèm theo bản gốc của quyết định công nhận Ban quản trị chung cư vinhomes west point;

b) Trường hợp đề nghị công nhận Hội đồng quản trị của Tập đoàn chung cư vinhomes west point sau khi tách khỏi cụm công trình, hồ sơ bao gồm đề nghị của Ban quản lý Tập thể, quyết định ban đầu công nhận chung cư chung cư, danh sách thành viên của Ban quản trị tập thể chung cư vinhomes west point (ghi rõ họ, tên, chức vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị); Trường hợp tái cử của Trưởng Ban quản trị Tập đoàn chung cư vinhomes west point theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 của Quy chế này, Biên bản cuộc họp Hội nghị về bầu Trưởng ban và danh sách những người trở thành bầu cử sẽ được kèm theo. .

4. Trường hợp chấp nhận Ban quản trị chung cư vinhomes west point chung cu Vinhomes west point theo quy định tại khoản 3 Điều 21 của Quy chế này thì hồ sơ xin phép thành lập Ban quản lý tập thể được quy định như sau:

a) Trường hợp đề nghị chấp nhận Hội đồng quản trị Tập đoàn chung cư vinhomes west point sau khi vào Hội đồng quản trị thì hồ sơ gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, Chủ sở hữu tập thể chung cư theo quy định tại điểm a, Khoản 3 Điều 21 Quy chế này và bản gốc của các quyết định công nhận quản lý chung cư vinhomes west point cao tầng;

b) Trường hợp đề nghị công nhận Hội đồng quản trị của Tập đoàn chung cư vinhomes west point, hồ sơ bao gồm đề nghị của Ban quản lý tập thể, Biên bản thoả thuận tập thể của chủ sở hữu dự án; Các cụm chung ###keyword2### cư vinhomes west point và biên bản các căn hộ phải nhập khẩu theo cụm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 21 của Quy chế này, danh sách thành viên Ban Quản trị chung cư vinhomes west point (bao gồm các thành viên mới vào xây dựng cụm) và ban đầu Quyết định công nhận quản lý xây dựng, khu chung cư.

Điều 24. Quy chế hoạt động và các quy định về thu, chi tài chính của Ban quản lý chung cư vinhomes west point

1. Quy chế hoạt động và các quy định về thu, chi tài chính của Ban quản lý chung cư vinhomes west point, chung cư được thông qua tại hội nghị chung cư vinhomes west point, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với quy định của Quy chế. Điều này, các quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.

2. Quy chế hoạt động của Ban quản lý chung cư vinhomes west point cao tầng và chung cư bao gồm các nội dung sau:

a) Mô hình hoạt động của Hội đồng quản trị; mối quan hệ giữa thành viên Hội đồng quản trị và giữa Hội đồng quản trị với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong quá trình quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point;

b) Nguyên tắc tổ chức họp Hội đồng

chung cư vinhomes west point quản trị, bao gồm các quy định về người triệu ###keyword3### tập, điều kiện họp, chủ tịch, nội dung biên bản cuộc họp, cách thức biểu quyết và quyết định những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, quyền hạn của Hội đồng quản trị, hiệu quả của các quyết định Hội đồng quản trị;

c) Quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và trách nhiệm cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ trách nhiệm ký kết văn bản của Hội đồng quản trị, ký kết hợp đồng với đơn vị quản lý và duy trì các bộ phận chung của chung cư; Ký và ký văn bản khi không có người đứng đầu, phó giám đốc; Trách nhiệm quản lý con dấu của Hội đồng quản trị (nếu có con dấu);

d) Quyền cung cấp thông tin và cung cấp thông tin giữa các thành viên Hội đồng quản trị;

đ) Tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của chủ sở hữu và người sử dụng chung cư vinhomes west point, việc giải quyết các vụ án liên quan đến việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vi phạm;

đ) Cơ chế báo cáo và thông qua quyết định về chi ph ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes