Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes West poit Chung cư vinhomes west point đã thành lập Hội đồng
vinhomes West poit Chung cư vinhomes west point đã thành lập Hội đồng

vinhomes West poit Chung cư vinhomes west point đã thành lập Hội đồng

vinhomes West poit Chung cư vinhomes west point đã thành lập Hội đồng quản trị trước ngày Quy chế này có hiệu lực và không phải có Hội đồng quản trị theo Luật Nhà ở và Quy chế này, Hội đồng quản trị họp các chung cư vinhomes west point để quyết định các hoạt động của Hội đồng quản trị. 4. Trong t


vinhomes West poitvinhomes West poit

Chung cư vinhomes west point đã thành lập Hội đồng quản trị trước ngày Quy chế này có hiệu lực và không phải có Hội đồng quản trị theo Luật Nhà ở và Quy chế này, Hội đồng quản trị họp các chung cư vinhomes west point để quyết định các hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Trong trường hợp sử dụng kinh phí duy trì các phần chung của chung cư vinhomes west point trước ngày có hiệu lực của Quy chế này, việc quản lý và sử dụng tài sản đó được thực hiện theo quy định của pháp luật nhà ở và Quy chế này. . Ban quản lý căn hộ và chủ đầu tư được tái hợp tài khoản để quản lý tài khoản tiền gửi để duy trì các phần chung của chung cư vinhomes west point theo quy định tại Quy chế này nhưng phải báo cáo chung cư chung cư cao cấp.

Điều 46. Xử lý chuyển tiếp quản lý vận hành chung cư vinhomes west point

1. Chung cư vinhomes west point có đơn vị quản lý vận hành nhưng không phải có Ban quản lý hoạt động theo Luật Nhà ở triệu Vinhomes west point tập họp hội đồng để quyết định chấm dứt hợp đồng. hợp đồng dịch vụ ký kết với nhà điều hành để vận hành hoặc tiếp tục thực hiện hợp đồng này.

2. Các đơn vị quản lý hoạt động chung cư nhưng không đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định của Quy chế này phải bổ sung điều kiện quản lý, vận hành chung cư vinhomes west point và gửi hồ sơ Bộ Xây dựng phải theo quy định tại Điều 28 Quy chế này, trong vòng một năm kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực; Nếu quá thời hạn trên, đơn vị quản lý hoạt động không đủ điều kiện, hồ sơ quy định tại Quy chế này thì không được ký kết hợp đồng dịch vụ quản lý chung cư vinhomes west point, trừ nhà chung. Các doanh nghiệp nhà nước đang ###keyword2### được quản lý, vận hành theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Các đơn vị thực hiện quản lý hoạt động chung cư có điều kiện về chức năng, năng lực quy định tại Quy chế này phải gửi Bộ Xây dựng hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 28 của Quy chế này để được xét duyệt và thông báo có đủ điều kiện để quản lý và vận hành, được niêm yết công khai trên Cổng thông tin của Sở Quản lý và thị trường bất động sản và Bộ Xây dựng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực. Nếu quá thời hạn quy định tại khoản này, đơn vị quản lý vận hành không gửi hồ sơ thông báo theo quy định của Quy chế này thì không được ký kết hợp đồng dịch vụ quản lý chung cư vinhomes west point,

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 47. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Xây dựng

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo việc thực hiện các quy định của Quy chế này tại địa phương; Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và Quy chế này ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể về quản lý,

chung cu Vinhomes west point sử dụng chung cư vinhomes west point để áp dụng ###keyword3### tại địa phương;

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point tại địa phương;

c) Ban hành khung giá dịch vụ vận hành chung cư vinhomes west point theo quy định tại khoản 5 Điều 106 của Luật Nhà ở;

d) Tổ chức cưỡng chế thu hồi quỹ để duy tu các phần chung của chung cư vinhomes west point theo quy định của pháp luật nhà ở và Quy chế này;

đ) Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiếp nhận công trình, hệ thống kết cấu hạ tầng trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo nội dung, tài liệu phê duyệt của dự án phê duyệt chủ trương đầu tư. của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Xem xét, quyết định việc quản lý dân cư của từng khu chung cư vinhomes west point theo quy định của pháp luật;

g) Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi ph? ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes