Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes West poit b) Quá trình bảo trì chung cư vinhomes west point
vinhomes West poit b) Quá trình bảo trì chung cư vinhomes west point

vinhomes West poit b) Quá trình bảo trì chung cư vinhomes west point

vinhomes West poit b) Quá trình bảo trì chung cư vinhomes west point do chủ đầu tư xây dựng, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng; c) Quy trình bảo dưỡng thiết bị thuộc phần sở hữu chung của chung cư vinhomes west point do nhà cung cấp thiết bị; d) Bản vẽ khu vực đỗ xe do chủ đầu


vinhomes West poitvinhomes West poit

b) Quá trình bảo trì chung cư vinhomes west point do chủ đầu tư xây dựng, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng;

c) Quy trình bảo dưỡng thiết bị thuộc phần sở hữu chung của chung cư vinhomes west point do nhà cung cấp thiết bị;

d) Bản vẽ khu vực đỗ xe do chủ đầu tư chuẩn bị trên cơ sở hồ sơ dự án được duyệt và xác định rõ khu vực đỗ xe cho chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung. (bao gồm không gian đậu xe dùng chung, chỗ đỗ xe) và khu vực đỗ xe công cộng.

3. Việc lưu trữ hồ sơ về chung cư vinhomes west point quy định tại khoản 2 Điều này được quy định như sau:

a) Nhà đầu tư lưu trữ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này; Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày Ban quản trị chung cư vinhomes west point hoặc Chủ quản lý chung cư vinhomes west point (trường hợp không thành lập Hội đồng quản trị) chủ đầu tư phải giao 02 bản sao hồ sơ gốc quy định tại khoản 2 Điều này cho Ban chung cu Vinhomes west point quản trị chung cư vinhomes west point;

b) Sau khi nhận hồ sơ về căn hộ, Ban quản trị chung cư vinhomes west point phải lưu giữ và quản lý hồ sơ này; Trường hợp chung cư vinhomes west point phải có các đơn vị quản lý, vận hành theo quy định của Luật Nhà ở, Ban quản trị chung cư vinhomes west point phải cung cấp bộ hồ sơ do chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị quản lý, vận hành, trừ trường hợp đơn vị quản lý, vận hành nhà đầu tư;

c) Nếu quá thời hạn quy định tại điểm a khoản này nhà đầu tư không giao nộp hồ sơ thì Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point phải có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có căn hộ công trình xây dựng (sau đây gọi ###keyword2### chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) yêu cầu chủ đầu tư bàn giao hồ sơ.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ban quản lý chung cư vinhomes west point, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra nếu chủ đầu tư không giao hồ sơ căn hộ theo quy định. văn bản đề nghị chủ đầu tư bàn giao hồ sơ; Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm. trong lĩnh vực quản lý, sử dụng nhà ở và buộc phải bàn giao hồ sơ căn hộ theo quy định của Quy chế này.

4. Trước khi bàn giao hồ sơ của chủ đầu tư, chủ đầu tư, Ban quản trị chung cư vinhomes west point hoặc Giám đốc chung cư vinhomes west point phải tính thiết bị và xác định quyền sở hữu chung của căn hộ. chung cư vinhomes west point theo quy định của Luật Nhà ở; Việc bàn giao thực tế trang web và bàn giao hồ sơ căn hộ phải được ghi vào biên bản có xác nhận của các bên.

Điều 6. Quản lý các

chung cư vinhomes west point bộ phận thuộc sở hữu riêng trong chung cư vinhomes ###keyword3### west point với nhiều chủ sở hữu

1. Khu vực, trang thiết bị thuộc sở hữu của chủ sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Nhà ở phải được ghi rõ trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê hoặc khu vực khác Căn hộ trong chung cư vinhomes west point (sau đây gọi là hợp đồng mua, bán, thuê).

Kèm theo hợp đồng mua bán, chủ đầu tư phải cung cấp bản vẽ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Quy chế này cho bên mua, bên mua.

2. Trường hợp ký kết hợp đồng mua, bán, thuê mua căn hộ trước ngày Quy chế này có hiệu lực thì thực hiện xác định diện tích, thiết bị thuộc sở hữu tư nhân và cung cấp bản vẽ kèm theo. theo quy định của pháp luật về nhà ở tại thời điểm ký kết hợp đồng; Trường hợp pháp luật về nhà ở không có quy định thì được xác định theo hợp đồng trong hợp đồng mua, bán nhà ở.

3. Chủ sở hữu chung cư vinhomes west point ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes