Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes West poit 6. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận
vinhomes West poit 6. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận

vinhomes West poit 6. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận

vinhomes West poit 6. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Hội đồng quản trị hoặc nhận đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ quy định tại khoản 5 Điều này, Uỷ ban nhân dân phường có trách nhiệm: quy định chung cư vô hạn. Kết quả các hội nghị chung cư vinhomes west point bất


vinhomes West poitvinhomes West poit

6. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Hội đồng quản trị hoặc nhận đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ quy định tại khoản 5 Điều này, Uỷ ban nhân dân phường có trách nhiệm: quy định chung cư vô hạn. Kết quả các hội nghị chung cư vinhomes west point bất thường do Uỷ ban nhân dân phường giữ lại có giá trị đối với chủ sở hữu, người cư ngụ trong chung cư vinhomes west point như hội nghị chung cư vinhomes west point do Ban quản lý chung tổ chức quy định tại Điều này tổ chức.

Điều 15. Hội nghị chung cư vinhomes west point hàng năm

1. Hội nghị chung cư vinhomes west point hàng năm được tổ chức mỗi năm một lần khi có ít nhất 30% đại diện chủ sở hữu căn hộ được chấp nhận hoặc có số lượng nhỏ hơn chủ sở hữu chung cư vinhomes west point. Tốt. Chung cư vinhomes west point chung cư vinhomes west point cao tầng và căn hộ chung cư cao tầng có các nội dung sau:

a) Nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội vinhomes west point đồng quản trị và thông qua số thu, chi hàng năm của Ban quản trị chung cư vinhomes west point;

b) Xem xét, phê duyệt việc quyết toán kinh phí duy trì các bộ phận chung của chung cư vinhomes west point trong năm và phê duyệt phương án bảo dưỡng chung khu chung cư vinhomes west point của năm sau;

c) Nghe báo cáo về tình hình quản lý hoạt động của chung cư vinhomes west point;

d) Quyết định các nội dung khác theo quy định tại Điều 102 của Luật Nhà ở (nếu có).

2. Đối với quy ước xây dựng chung cư hàng năm có một trong các vấn đề sau đây, phải có ít nhất 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã được bàn giao để tham dự:

a) Lựa chọn người đứng đầu, cấp phó của Hội đồng quản trị vì bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, thôi ###keyword2### việc, mất tích; Trường hợp thay thế người quản lý đại diện là người đại diện của nhà đầu tư, chủ đầu tư cử người khác làm điều đó mà không cần tổ chức hội nghị chung cư vinhomes west point;

b) Huỷ bỏ hoặc bãi miễn toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và bầu Ban quản trị;

c) Bầu cử thay thế các thành viên Hội đồng quản trị không phải là người đứng đầu hoặc người đứng đầu vì bị bãi nhiệm, thôi việc, mất tích hoặc mất tích trong trường hợp đã có ý kiến của chủ sở hữu chung cư vinhomes west point nhưng không một số người đồng ý theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 Quy chế này hoặc bầu thành viên Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 26 Quy chế này.

3. Đối với hội nghị chung cư vinhomes west point hàng năm cùng với quyết định bầu Hội đồng quản trị hoặc quyết định những vấn đề quy định tại điểm b và điểm d khoản 1 Điều 14 Quy chế này thì phải có ít nhất 50% đại diện của Hội đồng quản trị chủ căn hộ đã nhận được bàn giao bàn tay của cụm.

4. Ban quản trị chung cư vinhomes west point phải chuẩn bị

Vinhomes west point nội dung, thông báo thời gian, địa điểm và tổ ###keyword3### chức hội nghị chính thức cho chủ sở hữu và người sử dụng chung cư vinhomes west point; Ban điều hành có thể tổ chức cuộc họp chuẩn bị để chuẩn bị nội dung cho cuộc họp hội nghị chính thức.

5. Trường hợp không đủ số lượng người tham gia quy định tại khoản 2 Điều này, Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point phải có văn bản ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị chung cư vinhomes w ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes