Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes West poit 4. Sau khi có quyết định công nhận Hội đồng
vinhomes West poit 4. Sau khi có quyết định công nhận Hội đồng

vinhomes West poit 4. Sau khi có quyết định công nhận Hội đồng

vinhomes West poit 4. Sau khi có quyết định công nhận Hội đồng quản trị của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Hội đồng quản trị được công nhận phải lập tài khoản hoạt động của Hội đồng quản trị; Trường hợp chung cư vinhomes west point có nhiều chủ sở hữu thì Hội đồng quản trị phải lập tài khoản để quản lý


vinhomes West poitvinhomes West poit

4. Sau khi có quyết định công nhận Hội đồng quản trị của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Hội đồng quản trị được công nhận phải lập tài khoản hoạt động của Hội đồng quản trị; Trường hợp chung cư vinhomes west point có nhiều chủ sở hữu thì Hội đồng quản trị phải lập tài khoản để quản lý quỹ bảo trì các phần sở hữu chung theo quy định của pháp luật nhà ở, Quy chế này và đăng ký con dấu theo quy định của Luật đăng ký quản lý con dấu (tên của Ban quản trị chung cư vinhomes west point khắc trên con dấu phải trùng với tên của Hội đồng quản trị được Uỷ ban nhân dân cấp huyện công nhận), trừ trường hợp Hội đồng quản trị có con dấu và có tài khoản phù hợp với quy định.

5. Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point có một chủ đầu tư được phép hoạt động kể từ khi được Uỷ ban nhân dân cấp huyện công nhận. Ban quản trị chung cư vinhomes west point có nhiều chủ sở hữu đã hoạt động kể từ khi con dấu được đăng Vinhomes west point ký theo quy định của pháp luật và có tài khoản được thành lập theo quy định của Quy chế này.

Đối với Ban quản trị chung cư vinhomes west point với nhiều chủ sở hữu có con dấu và tài khoản riêng được thành lập theo quy định không thuộc trường hợp đổi tên thành Hội đồng quản trị thì phải gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức tín dụng đã lập tài khoản có chứng chỉ bản sao quyết định công nhận Hội đồng quản trị thực hiện các giao dịch với tổ chức tín dụng theo quy định.

Điều 23. Hồ sơ đề nghị công nhận Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point

1. Trong trường hợp thành lập Ban quản trị chung cư vinhomes west point lần đầu tiên, hồ sơ xin nhận Ban thường trực bao gồm:

a) Văn bản đề nghị của Hội đồng ###keyword2### quản trị, trong đó nêu rõ tên của Hội đồng quản trị được Hội nghị chung cư vinhomes west point thông qua; Nếu Hội đồng quản trị xây dựng căn hộ được thành lập thì tên của Hội đồng quản trị được đặt theo tên của dự án hoặc số dự án; Nếu thành lập tập đoàn chung cư vinhomes west point, tên của Hội đồng quản trị do hội nghị chung cư vinhomes west point quyết định.

b) Biên bản cuộc họp về cuộc bầu cử Hội đồng quản trị;

c) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị; Tên người đứng đầu và Phó trưởng phòng;

d) Quy chế hoạt động của HĐQT đã được hội nghị chung cư vinhomes west point thông qua.

2. Trường hợp bầu lại Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point khi hết nhiệm kỳ hoặc bầu ban quản trị mới do thôi việc theo quy định hoặc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng Ban quản trị thì hồ sơ đề xuất việc công nhận chung cư chung cư bao gồm:

a) Văn bản đề nghị của Hội đồng quản trị;

b) Quyết định ban đầu công nhận Ban quản trị chung cư vinhomes west point;

c) Biên bản cuộc họp của Uỷ ban về việc bầu lại hoặc thay đổi Hội đồng quản trị hoặc bầu Trưởng ban, Phó Giám đốc chung cư;

d) Danh sách Hội đồng quản

chung cu Vinhomes west point trị (bao gồm danh sách thành viên Hội đồng quản ###keyword3### trị, Trưởng ban, Phó Trưởng Ban quản trị);

đ) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được hội nghị chung cư vinhomes west point thông qua (nếu có).

3. Trường hợp chia tách Ban quản trị tập thể chung cư vinhomes west point theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của Quy chế này thì hồ sơ xin công nhận Hội đồng quản trị được quy định như sau:

a) Trường hợp đề nghị công nhận Hội đồng quản trị dự án sau khi tách khỏi khu chung cư thì hồ sơ gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, kèm theo văn bản thoả thuận tách ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes