Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes west point Việc sử dụng kinh phí để duy trì chung
vinhomes west point Việc sử dụng kinh phí để duy trì chung

vinhomes west point Việc sử dụng kinh phí để duy trì chung

vinhomes west point Việc sử dụng kinh phí để duy trì chung khu chung cư phải tuân thủ đúng Quy định này và phải có sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định để theo dõi và quản lý. 3. Đối với trường hợp phải có quỹ quản lý kinh phí bảo trì theo quy định tại điểm a. Khoản 3 Điều 36 của Quy chế này,


vinhomes west pointvinhomes west point Việc sử dụng kinh phí để duy trì chung khu chung cư phải tuân thủ đúng Quy định này và phải có sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định để theo dõi và quản lý.

3. Đối với trường hợp phải có quỹ quản lý kinh phí bảo trì theo quy định tại điểm a. Khoản 3 Điều 36 của Quy chế này, Ban quản trị chung cư vinhomes west point cùng chủ đầu tư phân bổ đồng đều tỷ lệ tiền sử dụng để duy trì tài sản chung của công trình và các khoản tiền sử dụng để duy trì tài sản chung của căn hộ.

Khi cần phải duy trì phần chung của căn hộ, Hội đồng quản trị chỉ được sử dụng các khoản kinh phí đã được phân bổ để duy trì; Trong trường hợp sử dụng tất cả các quỹ này, chủ sở hữu căn hộ có trách nhiệm đóng góp. Đối với các khoản kinh phí được phân bổ để duy trì tài sản chung của toàn bộ dự án, chỉ được sử dụng để duy trì tài sản chung của toàn bộ dự án; Trường hợp sử dụng hết các quỹ vinhomes west Point này, chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu văn phòng, dịch vụ, khu thương mại có trách nhiệm đóng góp. Nhà đầu tư và Ban quản trị chung cư vinhomes west point có thể thoả thuận thành lập hai tài khoản khác nhau để quản lý hai quỹ quy định tại khoản này.

4. Tổ chức tín dụng quản lý tiền gửi có tài khoản để duy trì chung chung chung cư vinhomes west point phải nộp tiền vào tài khoản của bên bảo trì trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban quản trị chung cư vinhomes west point. Hồ sơ đề nghị chuyển tiền bao gồm các giấy tờ sau:

a) Văn bản đề nghị của Hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ lý do chuyển nhượng và số tiền chuyển cho bên bảo lãnh;

b) biên bản cuộc họp của ###keyword2### Hội đồng quản trị về nội dung rút vốn bảo trì;

c) Kế hoạch bảo trì đã được hội nghị chung cư vinhomes west point chấp thuận, ngoại trừ việc bảo trì không mong muốn;

d) Hợp đồng bảo trì ký với cá nhân, đơn vị có khả năng bảo trì theo quy định của pháp luật.

5. Trường hợp công tác bảo trì được đánh giá ở mức nhỏ trong giới hạn cho phép của hội nghị chung cư vinhomes west point, thì số tiền ghi trong quy định về thu, chi tài chính của Hội đồng quản trị có thể bị thu hồi sau khi nhận hồ sơ. Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều này, tổ chức tín dụng tiến hành thủ tục rút tiền mặt cho Hội đồng quản trị để thanh toán trực tiếp cho bên bảo lãnh.

6. Trong trường hợp phát sinh những việc phi thường nhưng được chi tiêu theo Quy chế thu, chi tài chính, Hội đồng quản trị có văn bản đề nghị chuyển tiền kèm biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị về nội dung rút vốn, thanh toán. hợp tác bảo trì đã được gửi đến tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản tiền gửi bảo trì; Căn cứ vào hồ sơ, tổ chức tín dụng có trách nhiệm chuyển tiền cho bên bảo trì trong thời hạn 03

dự án vinhomes west point ngày làm việc; Việc chuyển tiền qua tài khoản hoặc ###keyword3### thanh toán bằng tiền thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này.

7. Để bảo trì các bộ phận chung của các dự án trong cụm chung cư vinhomes west point, kinh phí bảo trì được sử dụng theo các quy định sau đây:

a) Trường hợp xảy ra công tác bảo trì các phần chung của toàn bộ khu chung cư thì khấu trừ được thực hiện bằng nhau từ chi phí bảo trì cho các bộ phận chung của từng công trình trong nhóm để bảo trì;

b) Trường hợp duy trì phần chung của một số dự án, việc khấu trừ được thực hiện từ chi phí bảo trì của các bộ phận chung của các dự án có liên quan để bảo trì;

c) Việc rút vốn để duy trì các phần sở hữu chung quy định tại các điểm a, b khoản này thực hiện theo quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này.

Mục 5 QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ VÀ S US DỤNG KHU CONDOMINIUMS

Điều 38. Quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư

1. Quản lý hoạt động chung cư vinhomes west point theo quy đ? ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes