Trang chủ Vinhomes West Point Vinhomes west point Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thuộc Uỷ ban
Vinhomes west point Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thuộc Uỷ ban

Vinhomes west point Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thuộc Uỷ ban

Vinhomes west point Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho các khu dân cư, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư.   Điều 112. Yêu cầu tháo dỡ nhà chung cư để cải tạo hoặc xây dựng lại nhà chung cư   1. Việc phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại


Vinhomes west pointVinhomes west point Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho các khu dân cư, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư.

 

Điều 112. Yêu cầu tháo dỡ nhà chung cư để cải tạo hoặc xây dựng lại nhà chung cư

 

1. Việc phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải thuộc các trường hợp quy định tại Điều 110 của Luật này phù hợp với quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được các địa phương phê duyệt. Tán thành.

 

2. Trước khi tháo dỡ sửa chữa, cải tạo nhà chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập kế hoạch tái định cư để báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư chấp thuận. Kế hoạch tái định cư phải được thông báo cho các khu dân cư nơi nhà chung cư bị phá dỡ và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương và trên cổng điện tử của Uỷ ban nhân dân. và cơ quan nhà ở tỉnh.

 

3. Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư chung cu Vinhomes west point phải được thực hiện theo dự án; Khi phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải kết hợp với việc cải tạo khu dân cư trong khu vực dự án theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

 

4. Trường hợp đổi mới, xây dựng lại nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

 

Điều 113. Hình thức cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

 

1. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải đầu tư vốn hoặc góp vốn cùng với chủ sở hữu nhà chung cư theo quy định tại Điều 110 của Luật này để cải tạo. , xây dựng lại nhà chung cư, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư quy định tại ###keyword2### khoản 1, khoản 2 Điều 110 của Luật này không chấp hành việc phá dỡ.

 

2. Nhà nước thực hiện việc tháo dỡ và trực tiếp đầu tư cho việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bằng nguồn vốn hoặc theo mẫu quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này đối với trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 110 của Luật này và chủ sở hữu nhà chung cư không chấp hành việc phá dỡ.

 

Điều 114. Chủ đầu tư các dự án cải tạo, phục hồi nhà chung cư

 

1. Việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện như sau:

 

a) Trường hợp Nhà nước đầu tư Với nguồn vốn quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định về việc lựa chọn nhà đầu tư;

 

b) Trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo hình thức xây dựng và chuyển giao quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn của nhà

dự án vinhomes west point đầu tư dưới hình thức đấu thầu nếu có từ ###keyword3### hai nhà đầu tư đăng ký trở thành nhà đầu tư hoặc bổ nhiệm nhà thầu nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký là nhà đầu tư;

 

c) Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia góp vốn đầu tư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư, doanh nghiệp thoả thuận với đơn vị là chủ đầu tư và kiến ​​nghị cơ quan nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

 

2. Việc lựa chọn chủ đầu tư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư chỉ được thực hiện sau khi đã có kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

 

3. Trường hợp đổi mới, xây dựng lại nhà chung cư quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều này, chủ đầu tư phải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 của Luật này.

 

Điều 115. K? ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes