Trang chủ Vinhomes West Point Vinhomes west point Sau khi đệ trình yêu cầu đến Ban quản lý
Vinhomes west point Sau khi đệ trình yêu cầu đến Ban quản lý

Vinhomes west point Sau khi đệ trình yêu cầu đến Ban quản lý

Vinhomes west point Sau khi đệ trình yêu cầu đến Ban quản lý chung cư, chủ sở hữu dự án đề nghị tách biệt khỏi các nhóm thống nhất các cuộc hẹn tạm thời để tổ chức Đại hội Chung cư vinhomes west point lần đầu tiên theo quy định. các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 13 Quy chế này; Việc bầu cử, xác định thành


Vinhomes west pointVinhomes west point

Sau khi đệ trình yêu cầu đến Ban quản lý chung cư, chủ sở hữu dự án đề nghị tách biệt khỏi các nhóm thống nhất các cuộc hẹn tạm thời để tổ chức Đại hội Chung cư vinhomes west point lần đầu tiên theo quy định. các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 13 Quy chế này; Việc bầu cử, xác định thành phần, số lượng và phương thức hoạt động của Ban quản trị chung cư vinhomes west point được thực hiện theo quy định tại Mục này. Đại diện của dự án là thành viên của Ban quản trị Tập đoàn Chung cư vinhomes west point sẽ không được công nhận là thành viên của ban quản lý chung cư này sau khi đã thành lập Ban quản lý chung cư vinhomes west point;

b) Trường hợp tách biệt khỏi toà chung cư vinhomes west point, đại diện của dự án là người đứng đầu tập đoàn chung cư vinhomes west point. Sau khi Ban xây dựng được thành lập, Ban quản trị tập thể chung cư vinhomes west point phải tổ chức hội nghị nhóm chung cư vinhomes west point bất thường để thay thế người vinhomes west point đứng đầu Ban quản trị Tập đoàn chung cư vinhomes west point theo quy định tại Điều 14 Quy chế này;

c) Trong trường hợp đại diện chủ sở hữu chung cư vinhomes west point trong cụm muốn tách riêng vào việc quản lý của từng dự án riêng thì các công trình sẽ tổ chức cuộc họp xây dựng chung cư vinhomes west point cho biên bản cuộc họp. Theo quy định tại điểm a khoản này, Ban quản trị tập thể chung cư vinhomes west point phải tổ chức cuộc họp để thống nhất phương pháp bàn giao hồ sơ và kinh phí bảo trì của từng công trình cho Ban Quản lý mới khi được thành lập.

Sau khi người đại diện của Toà nhà gửi văn bản đề nghị thoả ước tập thể cho Ban quản trị Tập đoàn Chung cư vinhomes west point, Toà án tiến hành ###keyword2### công ước xây dựng căn hộ theo quy định tại điểm a khoản này;

d) Thủ tục công nhận Ban quản lý chung cư vinhomes west point quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Quy chế này.

3. Việc Hội đồng quản trị xây dựng đưa vào Ban quản lý chung cư vinhomes west point được quy định như sau:

a) Trường hợp chung cư vinhomes west point đã có ủy ban độc lập và có đủ điều kiện để thiết lập tổ hợp căn hộ theo quy định của Quy chế này, Hội đồng quản trị phải tổ chức họp để thống nhất thành lập Ban Quản lý Tập đoàn; Biên bản cuộc họp phải nêu rõ kế hoạch quản lý khu chung cư, chuyển hồ sơ của toà nhà, hồ sơ hoạt động của Hội đồng quản trị và các quỹ do Hội đồng quản trị quản lý.

Việc quản lý từng dự án phải có cuộc họp của chủ sở hữu dự án; Nếu có ít nhất 50% đại diện của chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao mỗi dự án đồng ý đưa vào dự án vào khu chung cư (thông qua đề xuất tập thể), việc quản lý dự án Đây là trách nhiệm của điều phối viên tổ chức hội nghị chung cư vinhomes west point lần đầu tiên.

vinhomes West poit Việc ký kết chung cư vinhomes west point lần đầu ###keyword3### tiên phải thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, Điều 13 và Điều 26 Quy chế này;

(b) Trường hợp căn hộ đã có ban quản lý độc lập cần được đưa vào Ban Quản lý một cụm chung cư vinhomes west point, Ban quản lý toà nhà và Ban Quản lý Tập đoàn Chung cư vinhomes west point phải tổ chức họp và một phút thỏa thuận về việc chấp nhận quản lý xây dựng cho Ban quản lý Tập đoàn Chung cư vinhomes west point.

Sau khi biên bản thỏa thuận đạt được, Hội đồng quản trị Tập đoàn Chung cư vinhomes west point phải tổ chức họp để lấy ý kiến của chủ sở hữu trong cụm chung cư vinhomes west point. Hội đồng quản trị của Toà nhà phải tổ chức họp để lấy ý kiến ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes