Trang chủ Vinhomes West Point Vinhomes west point Quy chế về thu, chi tài chính của Ban quản
Vinhomes west point Quy chế về thu, chi tài chính của Ban quản

Vinhomes west point Quy chế về thu, chi tài chính của Ban quản

Vinhomes west point Quy chế về thu, chi tài chính của Ban quản lý chung cư vinhomes west point cao tầng và chung cư bao gồm các nội dung sau: a) Quy định về doanh thu do Hội đồng quản trị quản lý, tên chủ sở hữu tài khoản, tài khoản quản lý quỹ duy trì các phần sở hữu chung do Hội đồng quản trị q


Vinhomes west pointVinhomes west point

Quy chế về thu, chi tài chính của Ban quản lý chung cư vinhomes west point cao tầng và chung cư bao gồm các nội dung sau:

a) Quy định về doanh thu do Hội đồng quản trị quản lý, tên chủ sở hữu tài khoản, tài khoản quản lý quỹ duy trì các phần sở hữu chung do Hội đồng quản trị quản lý, quỹ duy trì chung bộ phận chung cư vinhomes west point ;

b) Quy định thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và chi phí cho hoạt động của Hội đồng quản trị;

c) Giao Đội Quản lý thay mặt Hội đồng quản trị ký kết, phê duyệt các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ký văn bản đề nghị rút vốn để duy tu chung cư chung cư và ký văn bản quyết toán quỹ với các đơn vị bảo trì, điều hành;

d) Quy định thủ tục rút tiền và các giấy tờ cụ thể để làm thủ tục rút vốn tại các tài khoản do Hội đồng quản trị quản lý;

đ) Phân công trách nhiệm ghi chép và quản lý sổ, hoá đơn về biên lai và chi tài vinhomes west Point chính của Hội đồng quản trị;

đ) Xác định số tiền tối đa mà Hội đồng quản trị có thể thu hồi để trực tiếp thanh toán cho đơn vị bảo trì các phần chung của chung cư; Xác định mức tài trợ Hội đồng Quản trị được sử dụng để duy trì công việc đột xuất mà không cần triệu tập họp chung cư hoặc tham khảo ý kiến của chủ sở hữu chung cư vinhomes west point để quyết định;

g) Quy định các hình thức xử lý vi phạm khi có hành vi sử dụng sai mục đích hoặc chiếm đoạt quỹ do Hội đồng quản lý quản lý hoặc có sai sót trong việc ghi chép, quản lý sổ sách, chứng từ hoá đơn. tài chính;

h) Quy định các nội dung khác có liên quan.

Điều 25. Quyết định bỏ phiếu của Hội đồng quản trị chung cư vinhomes ###keyword2### west point

1. Quyết định của Ban quản trị chung cư, Ban tổ chức căn cứ vào các hình thức biểu quyết, biểu quyết theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, được lập thành văn bản và có chữ ký của Thư ký. Các cuộc họp, thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và đóng dấu của Hội đồng quản trị (đối với trường hợp có con dấu của họ). Trường hợp tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành 50% số thành viên Hội đồng quản trị, kết quả cuối cùng được xác định theo kết quả bầu cử của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu không có Chủ tịch Hội đồng quản trị) trừ khi có quy định khác. Khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Đối với chung cư vinhomes west point với nhiều chủ sở hữu thì chỉ được thông qua khi có ít nhất 75% tổng số thành viên của chung cư vinhomes west point chung cư vinhomes west point cao tầng hoặc căn hộ:

a) Kiến nghị thay đổi đơn vị quản lý vận hành;

b) Quyết định lựa chọn đơn vị bảo trì;

c) Kiến nghị thay đổi giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư vinhomes west point;

d) Đề xuất, kiến nghị của Hội đồng quản trị đối với nhà đầu tư trong quá trình

vinhomes West poit quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point;

đ) Các ###keyword3### trường hợp khác do hội nghị chung cư vinhomes west point quyết định.

3. Đối với quyết định chi phí duy trì chung khu chung cư vinhomes west point với nhiều chủ sở hữu, việc biểu quyết được thực hiện theo các quy định sau đây:

a) Trường hợp Ban quản lý chung cư quyết định duy trì các phần chung của chung cư thì phải đảm bảo 100% số thành viên Hội đồng quản trị, trừ trường hợp thành viên vắng mặt vì bất cứ lý do gì. kháng;

b) Trường hợp Hội đồng quản trị Tập đoàn chung cư vinhomes west point quyết định duy trì quyền sở hữu chung của toàn bộ khu chung cư thì phải được 100% số thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn của tổ chức tín dụng chấp thuận; Nếu chỉ những phần chung của một hoặc nhiều dự án trong cụm được duy trì thì phải được người ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes