Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes west point quản lý căn hộ chung cư; Trong trường hợp
vinhomes west point quản lý căn hộ chung cư; Trong trường hợp

vinhomes west point quản lý căn hộ chung cư; Trong trường hợp

vinhomes west point quản lý căn hộ chung cư; Trong trường hợp không có đủ người đồng ý với quy định tại điểm này, họ phải triệu tập công ước chung cư vinhomes west point bất thường của toà nhà này để bầu người thay thế theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này. Trường hợp bãi nhiệm, miễn nhiệm ph


vinhomes west pointvinhomes west point quản lý căn hộ chung cư; Trong trường hợp không có đủ người đồng ý với quy định tại điểm này, họ phải triệu tập công ước chung cư vinhomes west point bất thường của toà nhà này để bầu người thay thế theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này.

Trường hợp bãi nhiệm, miễn nhiệm phó của tổ hợp chung cư vinhomes west point là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư bổ nhiệm người đại diện khác mà không phải tổ chức cuộc họp cụm chung cư vinhomes west point bất thường.

Mục 3 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CĂN HỘ

Điều 27. Đơn vị quản lý, vận hành chung cư vinhomes west point

1. Đơn vị quản lý vận hành chung cư vinhomes west point là tổ chức, doanh nghiệp có chức năng, năng lực quy định tại khoản 1 Điều 28 của Quy chế này và phải có tên trong danh sách được công bố trên Cổng thông tin điện lực. Cục Quản lý Nhà ở và Quản lý Thị trường Bất động sản và Bộ Xây dựng. Ban quản lý hoạt động có thể là nhà đầu tư hoặc các đơn vinhomes west Point vị khác theo quy định của Quy chế này.

2. Nhà đầu tư trực tiếp quản lý hoặc uỷ thác cho các đơn vị khác có chức năng, năng lực quy định tại khoản 1 Điều 28 của Quy chế này để quản lý hoạt động chung cư vinhomes west point. Cuộc họp chung cư vinhomes west point đầu tiên được tổ chức. Sau khi tổ chức cuộc họp chung cư vinhomes west point lần đầu tiên, Hội đồng quản trị ký Hợp đồng quản lý hoạt động với chủ đầu tư nếu chủ đầu tư có chức năng, năng lực quản lý hoạt động của chung cư vinhomes west point và tham gia quản lý. Vận hành hoặc ký hợp đồng với đơn vị có chức năng và năng lực quản lý và điều hành các hoạt động khác do chủ đầu tư uỷ thác.

Trường hợp chung cư vinhomes west ###keyword2### point không có thang máy thì hội nghị chung cư vinhomes west point quyết định thuê bộ phận quản lý hoạt động hoặc quản lý hoạt động của mình; Trường hợp đơn vị thuê tuyển quản lý, vận hành phải tuân thủ các quy định về quản lý hoạt động của chung cư vinhomes west point theo quy định tại Quy chế này.

3. Trường hợp sau khi Ban quản trị chung cư vinhomes west point ký kết hợp đồng quản lý, vận hành dịch vụ với đơn vị quản lý, vận hành quy định tại khoản 2 Điều này thì đơn vị đó không tuân theo thỏa thuận và phải đáp ứng các điều kiện sau: hợp đồng đã ký hoặc đã bị xoá khỏi Cổng Quản lý nhà ở và Sở Thị trường Bất động sản và Bộ Xây dựng thì Hội đồng quản trị sẽ tổ chức cuộc họp chung cư vinhomes west point bất thường theo quy định. tại Điều 14 Quy chế này xem xét, quyết định việc thay thế các đơn vị quản lý hoạt động khác.

4. Mỗi căn hộ chỉ có 01 nhà điều hành. Đối với chung cư vinhomes west point, có thể có một bộ phận quản lý hoạt động hoặc một công trình trong cụm với 01 đơn vị quản lý vận hành riêng biệt do Đại hội cụm chung cư

vinhomes West poit vinhomes west point quyết định. Trong trường hợp mỗi công ###keyword3### trình trong cụm có một bộ phận quản lý hoạt động riêng, Ban quản trị tập thể chung cư vinhomes west point sẽ thống nhất với các đơn vị quản lý hoạt động để quản lý vận hành công trình và hệ thống kỹ thuật. Tổng thể cho các căn hộ chung cư.

Các đơn vị quản lý, vận hành chung cư vinhomes west point có thể ký hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để cung cấp dịch vụ quản lý hoạt động chung cư vinhomes west point nhưng phải chịu trách nhiệm về nội dung của hợp đồng đã ký. cùng với quản lý chung cư vinhomes west point.

Điều 28. Điều kiện về chức năng, năng lực của đơn vị quản lý, điều hành và công bố, niêm yết danh mục đơn vị quản lý, vận hành

1. Đơn vị quản lý, vận hành chung cư vinhomes west point phải có đủ điều kiện về chức năng, năng lực của mình theo quy định sau đây:

a) Được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và có chức năng quản lý hoạt động của chung cư vinhomes west point h ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes