Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes west Point Nếu chủ sở hữu không trả phí quản lý hoạt
vinhomes west Point Nếu chủ sở hữu không trả phí quản lý hoạt

vinhomes west Point Nếu chủ sở hữu không trả phí quản lý hoạt

vinhomes west Point Nếu chủ sở hữu không trả phí quản lý hoạt động theo quy định thì sẽ bị xử lý theo hợp đồng trong hợp đồng dịch vụ quản lý chung cư vinhomes west point đã ký với đơn vị quản lý chung cư. ; đ) Chấp hành nội quy, quy chế quản lý và sử dụng chung cư vinhomes west point; Phát hiện


vinhomes west Pointvinhomes west Point

Nếu chủ sở hữu không trả phí quản lý hoạt động theo quy định thì sẽ bị xử lý theo hợp đồng trong hợp đồng dịch vụ quản lý chung cư vinhomes west point đã ký với đơn vị quản lý chung cư. ;

đ) Chấp hành nội quy, quy chế quản lý và sử dụng chung cư vinhomes west point; Phát hiện và thông báo kịp thời cho các đơn vị quản lý hoạt động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point;

g) Tạo điều kiện, hỗ trợ cho đơn vị có chức năng duy trì quyền sở hữu chung theo quy định;

h) Phục hồi hiện trạng và bồi thường thiệt hại nếu gây thiệt hại cho diện tích hoặc trang thiết bị thuộc sở hữu chung hoặc khu vực, thiết bị thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu khác; Xử lý theo quy định của pháp luật và bồi thường thiệt hại khi có hành vi cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của chủ sở hữu Văn phòng, Khu dịch vụ, Thương mại;

i) Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc chung cu Vinhomes west point theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;

k) Thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối với chung cư vinhomes west point với một chủ sở hữu, chủ sở hữu có quyền sử dụng chung cư vinhomes west point, thực hiện các quyền và trách nhiệm quy định tại các điểm b, c, d, đ và k khoản 1 Điều này. .

Điều 40. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng không phải là chủ sở hữu chung cư vinhomes west point

1. Sử dụng phần sở hữu tư nhân, quyền sở hữu chung của chung cư vinhomes west point theo quy định của pháp luật nhà ở và Quy chế này.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo nội dung đã thoả thuận với chủ sở hữu trong trường hợp người sử dụng ###keyword2### không phải là chủ sở hữu.

3. Tham dự các hội nghị chung cư vinhomes west point (đối với chung cư vinhomes west point với một chủ sở hữu); Chủ sở hữu phải tham dự hội nghị chung cư vinhomes west point và bỏ phiếu đại diện cho chủ sở hữu nếu chủ sở hữu không tham dự (trong trường hợp chung cư vinhomes west point có nhiều chủ sở hữu); Trong trường hợp căn hộ hoặc khu vực khác của chung cư vinhomes west point với nhiều người sử dụng chung, đại diện có thể tham dự và bỏ phiếu tại hội nghị chung cư vinhomes west point.

Thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan quy định tại điểm b, c, d, đ, f, g, h và k khoản 1 Điều 39 của Quy chế này.

Điều 41. Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị chung cư vinhomes west point

1. Ban quản trị chung cư vinhomes west point có nhiều chủ sở hữu được thực hiện các quyền và trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 104 của Luật Nhà ở và có các quyền và trách nhiệm sau đây:

a) Giao, lưu trữ và quản lý hồ sơ căn hộ; Cung cấp bộ hồ sơ bàn giao từ chủ đầu tư cho đơn vị quản lý vận hành trong trường hợp đơn vị chung cư vinhomes west point

vinhomes West poit phải có đơn vị quản lý hoạt động quy định ###keyword3### tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này, trừ trường hợp đơn vị hoạt động của trường là chủ đầu tư;

b) Chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp của chung cư vinhomes west point theo quy định của Quy chế này; Công khai nội dung hợp đồng quản lý hoạt động và hợp đồng bảo trì ký kết tại các hội nghị chung cư vinhomes west point;

c) Báo cáo kết quả hoạt động, thu, chi tài chính của Hội đồng quản trị, kết quả công tác bảo trì, thu và chi duy tu các phần chung của chung cư vinhomes west point để kiểm tra chung cư vinhomes west point, giám sát và phê duyệt theo quy định của Quy chế này;

d) Thay mặt chủ sở hữu thực hiện các quyền đối với ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes