Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes west Point Được chấp thuận và không được làm ảnh hưởng
vinhomes west Point Được chấp thuận và không được làm ảnh hưởng

vinhomes west Point Được chấp thuận và không được làm ảnh hưởng

vinhomes west Point Được chấp thuận và không được làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu tư nhân của chủ sở hữu khác hoặc quyền sở hữu chung của chung cư. Điều 7. Quản lý các bộ phận thuộc sở hữu chung hoặc sử dụng chung chung chung cư vinhomes west point với nhiều chủ sở hữu 1. Khu vực, hệ thống thiế


vinhomes west Pointvinhomes west Point Được chấp thuận và không được làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu tư nhân của chủ sở hữu khác hoặc quyền sở hữu chung của chung cư.

Điều 7. Quản lý các bộ phận thuộc sở hữu chung hoặc sử dụng chung chung chung cư vinhomes west point với nhiều chủ sở hữu

1. Khu vực, hệ thống thiết bị thuộc sở hữu chung của chủ sở hữu căn hộ được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở và phải được ghi rõ trong hợp đồng mua bán. mua một căn hộ. Kèm theo hợp đồng mua bán căn hộ phải có danh mục các phần sở hữu chung theo Luật Nhà ở; Tài sản chung của chung cư vinhomes west point phải được sử dụng đúng mục đích và với năng lực thiết kế đã được phê duyệt.

2. Đối với các công trình phục vụ sinh hoạt của chủ sở hữu, người sử dụng chung cư vinhomes west point phải bàn giao cho Nhà nước quản lý theo dự án đã được phê duyệt nhưng chưa giao thì chủ đầu tư phải quản lý công trình; Sau khi được giao cho Nhà Vinhomes west point nước, các đơn vị được Nhà nước giao quản lý phải quản lý, duy trì và sử dụng theo mục đích và khả năng thiết kế được chỉ định.

3. Đối với các công trình phục vụ sinh hoạt của chủ sở hữu, người sử dụng chung cư vinhomes west point do chủ đầu tư xây dựng để hoạt động kinh doanh theo nội dung dự án đã được chấp thuận thì chủ đầu tư có quyền sở hữu và chịu trách nhiệm về việc quản lý và duy trì công việc.

4. Đối với các phần chung của chung cư để làm chỗ ở, chủ căn hộ phải chịu trách nhiệm đồng quản lý; Trường hợp đơn vị chung cư vinhomes west point phải có đơn vị quản lý vận hành thì chỉ định đơn vị quản lý vận hành quản lý phần này; Trường hợp không phải có Ban Quản ###keyword2### lý hoạt động thì Hội nghị chung cư vinhomes west point quyết định giao cho Ban quản trị chung cư vinhomes west point hoặc giao một đơn vị khác quản lý phần tài sản chung đó.

5. Đối với phần chung của chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp, việc quản lý được thực hiện theo các quy định sau đây:

a) Trường hợp quyền sở hữu chung của một khu văn phòng, dịch vụ, khu thương mại không được giao riêng cho chung cư vinhomes west point thì chủ sở hữu chung cư vinhomes west point sẽ cùng nhau quản lý phần tài sản chung này; Quản lý hoạt động của quyền sở hữu chung này thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Trường hợp tách riêng quyền sở hữu văn phòng, khu dịch vụ, thương mại với căn hộ thì chủ sở hữu căn hộ phải chịu trách nhiệm quản lý tài sản chung của khu chung cư; Việc quản lý hoạt động của quyền sở hữu chung này thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này. Đối với sở hữu chung của khu văn phòng, dịch vụ và khu thương mại, do đơn vị quản lý và điều hành quản lý. Trường hợp chung cư vinhomes west point không có đơn vị quản lý, chủ sở hữu khu chức năng đó, thì

chung cu Vinhomes west point quản lý hiện tại.

Đối với tài sản chung của toàn ###keyword3### bộ dự án, chủ sở hữu chung cư vinhomes west point chịu trách nhiệm đồng quản lý; Việc quản lý hoạt động của quyền sở hữu chung này thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Đối với chung cư vinhomes west point chung cư, chủ sở hữu hoặc Hội đồng quản trị (nếu chung cư vinhomes west point có Hội đồng quản trị) hoặc Ban quản lý hoạt động chung cư vinhomes west point quản lý theo quyết định của hội nghị chung cư vinhomes west point.

7. Đối với quyền sở hữu chung của khu chung cư, việc quản lý khu chung cư thay mặt chủ sở hữu quản lý một phần tài sản chung này.

8. Trường hợp ký hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ trước ngày Quy chế này có hiệu lực, việc xác định quyền sở hữu chung của chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở tại thời điểm ký kết hợp đồng; Trường hợp pháp luật về nhà ở không có quy ? ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes