Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes west point 6. Trường hợp, thông qua giám sát, thảo luận tại
vinhomes west point 6. Trường hợp, thông qua giám sát, thảo luận tại

vinhomes west point 6. Trường hợp, thông qua giám sát, thảo luận tại

vinhomes west point 6. Trường hợp, thông qua giám sát, thảo luận tại hội nghị chung cư vinhomes west point, chủ sở hữu chung cư vinhomes west point phát hiện các vi phạm về tài chính của Hội đồng quản trị hoặc của các thành viên Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point, tuỳ theo mức độ Hội ngh


vinhomes west pointvinhomes west point

6. Trường hợp, thông qua giám sát, thảo luận tại hội nghị chung cư vinhomes west point, chủ sở hữu chung cư vinhomes west point phát hiện các vi phạm về tài chính của Hội đồng quản trị hoặc của các thành viên Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point, tuỳ theo mức độ Hội nghị chung cư vinhomes west point có quyền quyết định xoá một, một số hoặc tất cả các thành viên của chung cư vinhomes west point bầu và bầu các thành viên khác theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 và khoản 5 Điều. điều này; Nếu người có hành vi xâm phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hội nghị chung cư vinhomes west point thông qua quyết định đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cần thiết, Đại hội Chung cư vinhomes west point quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoặc thuê các đơn vị chuyên trách kiểm tra sổ, thu, chi tài chính của Ban quản lý chung cư vinhomes west point; Trường hợp cho thuê các đơn vị chuyên chung cu Vinhomes west point ngành thì chủ sở hữu, người sử dụng chung cư vinhomes west point phải góp vốn để trang trải chi phí cho các đơn vị đó theo thoả thuận.

Điều 16. Người tham gia và biểu quyết tại hội nghị chung cư vinhomes west point

1. Đối với chung cư cao tầng và chung cư với một chủ sở hữu, đại biểu tham dự Đại hội Chung cư vinhomes west point bao gồm đại diện chủ sở hữu và người sử dụng chung cư vinhomes west point và mời đại diện của Uỷ ban nhân dân. phường nơi có căn hộ.

2. Đối với chung cư vinhomes west point cao tầng và chung cư với nhiều chủ sở hữu, người tổ chức tiệc phải được tổ chức như sau:

a) Trường hợp lần đầu tiên tổ chức hội nghị chung cư vinhomes west point, người tham gia là đại diện của chủ đầu tư, ###keyword2### đại diện chủ sở hữu căn hộ đã được bàn giao, đại diện theo ủy ban của Uỷ ban nhân dân cấp phường;

b) Trường hợp quy định về chung cư vinhomes west point bất thường, công ước chung cư vinhomes west point hàng năm, người tham dự bao gồm đại diện chủ sở hữu chung cư vinhomes west point đã bàn giao, đại diện của nhà đầu tư (nếu chủ đầu tư sở hữu diện tích trong chung cư vinhomes west point), đại diện của Ban quản lý, (nếu đơn vị chung cư vinhomes west point phải thuê bộ phận quản lý hoạt động) và mời đại diện của Uỷ ban nhân dân cấp phường.

3. Quyền biểu quyết tại hội nghị chung cư vinhomes west point, tổ hợp căn hộ được tính theo đơn vị căn hộ và được quy định như sau:

a) Mỗi căn hộ trong toà nhà căn hộ tương ứng với một phiếu;

b) Đối với các khu vực khác trong chung cư vinhomes west point không phải là căn hộ, mỗi diện tích sàn bằng diện tích sàn của căn hộ lớn nhất theo thiết kế đã được phê duyệt trong chung cư đó. một phiếu.

4. Mọi quyết định của hội nghị các toà chung cư vinhomes west point và chung cư được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng cách bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu;

vinhomes West poit Nội dung cuộc họp phải được ghi thành biên bản ###keyword3### và có chữ ký của chủ toạ và thư ký cuộc họp.

Mục 2 QUẢN LÝ NHÀ Ở

Điều 17. Ban quản trị chung cư vinhomes west point

1. Đối với chung cư vinhomes west point với nhiều chủ sở hữu phải do Hội đồng quản trị thành lập theo quy định của Luật Nhà ở, Ban quản trị chung cư vinhomes west point là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và hoạt động theo mô hình Số liệu quy định tại Khoản 1, Điều 18 Quy chế này; Hội đồng quản trị được bầu bằng hội nghị chung cư vinhomes west point, chung cư để thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 41 của Quy chế này.

2. Đối với chung cư vinhomes west point với chủ sở hữu hoặc chung cư vinhomes west point với trên 20 chủ sở hữu thì chung cư vinhomes west point quyết định thành lập Ban thường trực hoặc không thành lập Ban Chấp hành. Trường hợp thành lập Ban quản trị chung cư vinhomes west point, nguyên tắc hoạt động và mô h? ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes