Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes west Point 4. Đối với chung cư vinhomes west point thuộc sở
vinhomes west Point 4. Đối với chung cư vinhomes west point thuộc sở

vinhomes west Point 4. Đối với chung cư vinhomes west point thuộc sở

vinhomes west Point 4. Đối với chung cư vinhomes west point thuộc sở hữu Nhà nước, việc thu kinh phí hoạt động, điều hành được thực hiện theo giá dịch vụ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 106 của Luật Nhà ở. MỤC 4 BẢO TRÌ CĂN HỘ Điều 32. Nguyên tắc bảo dưỡng chung cư vinhomes west point 1. C


vinhomes west Pointvinhomes west Point

4. Đối với chung cư vinhomes west point thuộc sở hữu Nhà nước, việc thu kinh phí hoạt động, điều hành được thực hiện theo giá dịch vụ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 106 của Luật Nhà ở.

MỤC 4 BẢO TRÌ CĂN HỘ

Điều 32. Nguyên tắc bảo dưỡng chung cư vinhomes west point

1. Chủ sở hữu chung cư vinhomes west point có trách nhiệm duy trì các bộ phận thuộc sở hữu tư nhân và đóng góp quỹ duy trì các phần chung của chung cư vinhomes west point để duy trì chất lượng nhà ở và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. .

2. Việc duy trì các phần thuộc sở hữu tư nhân không được làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu tư nhân của chủ sở hữu và hệ thống công trình, thiết bị thuộc sở hữu chung hoặc sử dụng chung chung cư vinhomes west point.

3. Duy trì các phần chung của chung cư vinhomes west point cho các mục đích ở và chung cư vinhomes west point có mục đích sử dụng hỗn hợp, nhưng không phải để cùng sở hữu căn hộ, khu văn phòng và dịch vụ. Thương Vinhomes west point mại và dịch vụ phải được thực hiện theo kế hoạch bảo trì đã được hội nghị chung cư vinhomes west point chấp thuận và phù hợp với quy trình bảo dưỡng công trình và các quy trình bảo dưỡng thiết bị được thiết lập theo Quy định này.

4. Việc duy trì các phần chung của chung cư vinhomes west point có mục đích sử dụng hỗn hợp tách biệt các phần chung của căn hộ và văn phòng, khu dịch vụ, thương mại được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

a) Đối với diện tích chung của căn hộ và tài sản chung của dự án, các chủ sở hữu đã thực hiện bảo dưỡng dự kiến đã được hội nghị chung cư vinhomes west point chấp thuận và quá trình bảo trì đã được thiết lập. , trừ những thiệt hại bất ngờ do thiên tai, hoả hoạn ###keyword2### gây ra;

 

b) Đối với quyền sở hữu chung của văn phòng, dịch vụ, khu thương mại, chủ khu chức năng này thực hiện bảo trì theo quy trình bảo dưỡng công trình và quy trình bảo dưỡng thiết bị được thiết lập theo quy định.

5. Việc duy trì các khu chung cư chung cư do chủ căn hộ và người sử dụng chung cư vinhomes west point thực hiện.

6. Chủ sở hữu, ban quản trị chung cư vinhomes west point chỉ được thuê cá nhân, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực tương ứng với công tác bảo trì theo quy định để bảo trì.

Điều 33. Kế hoạch bảo trì các phần thuộc sở hữu chung của chung cư vinhomes west point

1. Kế hoạch bảo trì phần chung của chung cư vinhomes west point được thông qua tại hội nghị chung cư vinhomes west point để áp dụng các trường hợp quy định tại khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 32 của Quy chế này.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì để báo cáo về hội nghị chung cư vinhomes west point đầu tiên để phê duyệt; Đối với các hội nghị chung cư vinhomes west point tiếp theo, Ban quản trị chung cư vinhomes west point có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý hoạt động hoặc đơn vị có

vinhomes west point thẩm quyền duy trì kế hoạch bảo trì để báo ###keyword3### cáo hội nghị chung cư vinhomes west point thông qua.

3. Kế hoạch duy tu các phần chung của chung cư vinhomes west point đối với các trường hợp quy định tại khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 32 của Quy chế này phải được xây dựng và thông qua trên cơ sở quá trình ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes