Trang chủ Vinhomes West Point dự án vinhomes west point theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều
dự án vinhomes west point theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều

dự án vinhomes west point theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều

dự án vinhomes west point theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này để quản lý, sử dụng theo quy định; b) Đối với khoản chi phí bảo trì mà chủ đầu tư phải trả cho khu vực văn phòng, dịch vụ, thương mại thì chủ đầu tư phải chuyển khoản chi phí tương ứng cho bên mua, bên mua trong hợp đồng mua, bán


dự án vinhomes west pointdự án vinhomes west point theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này để quản lý, sử dụng theo quy định;

b) Đối với khoản chi phí bảo trì mà chủ đầu tư phải trả cho khu vực văn phòng, dịch vụ, thương mại thì chủ đầu tư phải chuyển khoản chi phí tương ứng cho bên mua, bên mua trong hợp đồng mua, bán căn hộ theo quy định tại khoản 5 Điều 108 của Luật Nhà ở hoặc được thoả thuận trong hội nghị chung cư vinhomes west point (nếu chưa có thỏa thuận trong hợp đồng mua, bán căn hộ) Quy định tại điểm a khoản 3 Điều này để quản lý và duy trì các phần chung của toàn bộ dự án; Đối với các quỹ còn lại, chủ đầu tư tự quản lý, sử dụng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều này.

5. Trường hợp thành lập một tập đoàn chung cư vinhomes west point, Ban Quản lý Tập thể Nhà ở căn cứ vào mục đích sử dụng của từng Toà nhà phải lập các tài khoản riêng để quản lý quỹ bảo trì cho từng công trình theo quy định. khoản 2, khoản 3 chung cư vinhomes west point và khoản 4 Điều này.

6. Người chuyển nhượng và người nhận tiền bảo trì các phần chung của chung cư vinhomes west point được quy định tại Điều này phải làm thủ tục giải quyết số liệu về kinh phí đó trước khi tiếp nhận vốn. Tài liệu để quyết toán kinh phí để duy trì các phần sở hữu chung bao gồm:

a) Biên bản xác định khu vực, thiết bị thuộc sở hữu chung của chung cư vinhomes west point theo quy định của Luật Nhà ở;

b) Biên bản tổng quỹ bảo trì đã thu theo quy định của pháp luật về nhà ở, trong đó ghi rõ số tiền đã mua của người mua, người mua và số tiền nhà đầu tư phải trả theo quy định. Tên, số tài khoản, nơi mở tài khoản quỹ bảo trì mà chủ đầu tư đang quản lý;

c) Danh mục công ###keyword2### trình bảo trì đối với các phần sở hữu chung mà chủ đầu tư đã thực hiện cùng với hoá đơn, chứng từ chứng minh số tiền bảo trì đã trả cho đơn vị bảo trì và số liệu chi bảo trì còn lại. Sau khi trừ số tiền, chủ đầu tư đã thực hiện công việc bảo trì (nếu có).

Đối với công trình bảo trì thuộc diện bảo hành và vẫn còn trong thời hạn bảo hành nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở thì chủ đầu tư không được khấu trừ số tiền bảo trì phải nộp cho Ban quản lý nhà. cư trú

7. Trong trường hợp nhà đầu tư không bàn giao hoặc bàn giao không đủ hoặc không sử dụng kinh phí để duy trì các bộ phận chung theo quy định tại Điều này, Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhà liên kết các quy định của Nghị định số  99/2015 / NĐ-CP  ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

8. Nhà đầu tư có trách nhiệm thu quỹ để bảo trì phần sở hữu chung để chuyển sang Ban quản trị chung cư vinhomes west point theo quy định của pháp luật về

chung cu Vinhomes west point nhà ở và Quy chế này; Trường hợp chủ đầu ###keyword3### tư không thu tiền để bàn giao cho Hội đồng quản trị thì chủ đầu tư phải nộp tiền.

Điều 37. Sử dụng kinh phí để bảo trì các bộ phận thuộc sở hữu chung của chung cư vinhomes west point với nhiều chủ sở hữu

1. Chi phí duy trì tài sản chung của một căn hộ chỉ được sử dụng để duy trì tài sản chung của dự án đó. Ban quản trị chung cư vinhomes west point chỉ được sử dụng kinh phí để duy trì các phần chung của chung cư vinhomes west point để duy trì các hạng mục quy định tại Điều 34 của Quy chế này; Trong trường hợp sử dụng các căn hộ chung cư bị phá dỡ và các quỹ bảo trì chưa sử dụng, chúng có thể được sử dụng để hỗ trợ tái định cư hoặc được đưa vào quỹ bảo trì cho các bộ phận chung của chung cư vinhomes west point mới sau khi được xây dựng lại.

2. Quản lý chung cư vinhomes west point phải thông báo công khai tại hội nghị chung cư vinhomes west point thông tin về ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes