Trang chủ Vinhomes West Point dự án vinhomes west point Điều 26. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng
dự án vinhomes west point Điều 26. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng

dự án vinhomes west point Điều 26. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng

dự án vinhomes west point Điều 26. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hoặc bãi nhiệm Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point 1. Việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn, Chủ sở hữu chung cư vinhomes west point được thực hiện trong một trong các trường hợp sa


dự án vinhomes west pointdự án vinhomes west point

Điều 26. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hoặc bãi nhiệm Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point

1. Việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn, Chủ sở hữu chung cư vinhomes west point được thực hiện trong một trong các trường hợp sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị ngừng tham gia hoặc từ bỏ việc từ chức;

b) Thành viên Hội đồng quản trị không còn là chủ sở hữu căn hộ hoặc khu vực khác trong chung cư vinhomes west point (trong trường hợp chung cư vinhomes west point có nhiều chủ sở hữu);

c) Thành viên Hội đồng quản trị chuyển đến nơi khác;

d) Người đứng đầu căn hộ tách khỏi khu chung cư trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 của Quy chế này;

đ) Thành viên Hội đồng quản trị của dự án tham gia vào khu chung cư trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Quy chế này.

2. Việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị và các thành viên của Hội đồng quản trị tổ hợp chung cư vinhomes west point, chung cư được thực hiện theo chung cư vinhomes west point đề nghị của Hội đồng quản trị hoặc đại diện chủ sở hữu căn hộ trong các trường hợp sau đây: :

a) Hội đồng quản trị không thông báo kết quả hoạt động cho các hội nghị chung cư vinhomes west point theo quy định tại Quy chế này;

b) Hội đồng quản trị không hoạt động sau khi được bầu;

c) Thành viên Hội đồng quản trị vi phạm quy chế hoạt động hoặc quy chế về thu, chi tài chính của Hội đồng quản trị;

d) Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu tháng liên tục hoặc chưa đến ít nhất 30% tổng số cuộc họp của Hội đồng quản trị trong một năm.

3. Việc bầu lại Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point được thực hiện như sau:

a) Trường hợp bầu cử thay thế Hội đồng ###keyword2### quản trị hoặc thay thế người đứng đầu, phó chủ tịch Hội đồng quản trị, tổ chức hội nghị chung cư vinhomes west point bất thường phải được tổ chức để ra quyết định theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này; Trong trường hợp thôi việc hoặc bãi nhiệm phó giám đốc là người đại diện cho nhà đầu tư, thì chủ đầu tư cử người đại diện khác thay người mà không phải tổ chức cuộc họp bất thường về chung cư vinhomes west point;

b) Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Hội đồng quản trị đề nghị người thay thế và gửi cho đại diện chủ sở hữu căn hộ để lấy ý kiến; Trường hợp ít nhất 50% số đại diện chủ sở hữu căn hộ đã được bàn giao hoặc không được giải quyết theo quyết định của quy ước chung cư thì người đề nghị được công nhận là thành viên Ban quản lý nhà ở. trực tiếp; Trong trường hợp không có đủ người đồng ý với quy định tại điểm này thì phải triệu tập cuộc họp chung cư vinhomes west point bất thường của toà nhà để bầu người thay thế theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.

4. Việc bầu lại thành viên của

vinhomes west Point Hội đồng quản trị Tập đoàn chung cư vinhomes west ###keyword3### point được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thay đổi Hội đồng quản trị Tập đoàn chung cư vinhomes west point hoặc bầu Trưởng ban quản trị thì phải tổ chức quy ước cho tập thể chung cư vinhomes west point chung cư để quyết định theo quy định tại Điều 14 Quy chế này;

b) Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn chung cư vinhomes west point không thuộc quy định tại điểm a khoản này, Hội đồng quản trị đề xuất người thay thế và gửi cho đại diện chủ sở hữu căn hộ. ngôi nhà có một thành viên thay thế; Nếu ít nhất 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ nhận được bàn giao công trình này hoặc ít hơn theo quyết định của hội nghị chung cư vinhomes west point thì ng? ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes