Trang chủ Vinhomes West Point dự án vinhomes west point 3. Ban quản trị chung cư vinhomes west point quy
dự án vinhomes west point 3. Ban quản trị chung cư vinhomes west point quy

dự án vinhomes west point 3. Ban quản trị chung cư vinhomes west point quy

dự án vinhomes west point 3. Ban quản trị chung cư vinhomes west point quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này có thời hạn làm việc là ba năm và có thể được bầu lại tại các hội nghị chung cư vinhomes west point hàng năm của năm trước, trừ hội nghị nhà ở. Chung cư vinhomes west point bất thường để tha


dự án vinhomes west pointdự án vinhomes west point

3. Ban quản trị chung cư vinhomes west point quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này có thời hạn làm việc là ba năm và có thể được bầu lại tại các hội nghị chung cư vinhomes west point hàng năm của năm trước, trừ hội nghị nhà ở. Chung cư vinhomes west point bất thường để thay thế Hội đồng Quản trị.

4. Quyết định của hội đồng quản trị, nếu vượt quá thẩm quyền quy định tại Điều 41 của Quy chế này thì không có giá trị; Trong trường hợp thiệt hại về quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

5. Trường hợp chung cư vinhomes west point phải có đơn vị hoạt động, quản lý theo quy định của Luật Nhà ở, Ban quản trị chung cư vinhomes west point không được thuê người lao động hoặc thành lập đơn vị trực thuộc; Trường hợp chung cư vinhomes west point không yêu cầu các đơn vị quản lý, điều hành thì Hội đồng quản trị có thể thuê các dịch vụ riêng để quản lý hoạt động chung vinhomes west Point cư vinhomes west point. Các thành viên của hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point phải thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Điều lệ hoạt động của Hội đồng quản trị.

6. Ban quản lý chung cư vinhomes west point có quỹ hoạt động đóng góp hàng năm của chủ sở hữu hoặc người sử dụng chung cư vinhomes west point, trên cơ sở quyết định của hội nghị chung cư vinhomes west point; Lệ phí này được quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và được quản lý thông qua tài khoản hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban quản trị chung cư vinhomes west point phải sử dụng quỹ đúng mục đích và không được sử dụng vào mục đích kinh doanh và phải báo cáo việc thu và chi tiêu tại cuộc họp hội nghị tập thể ###keyword2### hàng năm.

7. Mức thù lao của các thành viên Ban quản trị chung cư vinhomes west point do chủ sở hữu và người sử dụng chung cư vinhomes west point đóng góp theo quyết định của hội nghị chung cư vinhomes west point căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng công trình, khối chung cư và từng địa phương, trừ trường hợp thành viên của Hội đồng quản trị từ chối nhận thù lao.

Trường hợp các đơn vị chung cư vinhomes west point có các đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này, chủ sở hữu và người sử dụng chung cư vinhomes west point phải trả thù lao qua đơn vị này để chi trả các khoản chi phí này. thành viên Hội đồng quản trị; Số tiền này không được hạch toán vào hoạt động của đơn vị quản lý vận hành. Trường hợp đơn vị chung cư vinhomes west point không có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này thì mỗi đơn vị chung cư vinhomes west point phải thu và thanh toán tiền thuê.

Điều 18. Mô hình chung cư vinhomes west point chung cư

1. Ban quản lý chung cư vinhomes west point, chung cư với nhiều chủ sở hữu được thành lập và hoạt động

vinhomes West poit theo mẫu của Ban quản lý, Hội đồng quản trị ###keyword3### Hợp tác xã hoặc theo mẫu của Hội đồng quản trị công ty cổ phần. phần. Hội nghị chung cư vinhomes west point quyết định mô hình hoạt động của hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point.

2. Trường hợp Ban quản trị chung cư vinhomes west point được thành lập và hoạt động theo mẫu của Ban quản lý, Hội đồng quản trị hợp tác xã, việc triệu tập và tổ chức họp Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định. của Luật Hợp tác x ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes