Trang chủ Vinhomes West Point dự án vinhomes west point 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Uỷ ban
dự án vinhomes west point 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Uỷ ban

dự án vinhomes west point 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Uỷ ban

dự án vinhomes west point 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point tại địa phương; Báo cáo Bộ Xây dựng về quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point tại địa phương theo định kỳ 6 tháng, hàng n


dự án vinhomes west pointdự án vinhomes west point

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point tại địa phương; Báo cáo Bộ Xây dựng về quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point tại địa phương theo định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất.

Điều 48. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân chia trách nhiệm quản lý hành chính trong khu vực có chung cư vinhomes west point và xử lý theo thẩm quyền.

2. Quyết định công nhận Ban quản trị chung cư vinhomes west point được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

3. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng chung cư vinhomes west point; Xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point tại địa phương.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao và theo quy định của pháp vinhomes west point luật.

Điều 49. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp phường

1. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định của Quy chế này và pháp luật về quản lý và sử dụng chung cư vinhomes west point.

2. Theo dõi, kiểm tra và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point theo thẩm quyền hoặc báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, giải quyết.

3. Phối hợp và tạo điều kiện cho các đơn vị quản lý và điều hành chung cư vinhomes west point để cung cấp dịch vụ chung cư vinhomes west point tại địa phương.

4. Tổ chức hội nghị chung cư vinhomes west point và tham dự các cuộc họp Hội trường chung cư vinhomes west point theo quy định tại Quy chế này.

5. Thực hiện các trách nhiệm khác theo ###keyword2### quy định của pháp luật.

Điều 50. Trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

1. Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

2. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point trong phạm vi cả nước và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point.

3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức việc đào tạo, phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point trong phạm vi cả nước.

4. Tổng hợp phản hồi của các tổ chức, cá nhân có liên quan về các vấn đề phát sinh và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point theo quy định tại Quy chế này hoặc theo sự quản lý của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung.

 

PHỤ LỤC 01

M SAMU QUẢN LÝ VÀ S US DỤNG NHÀ Ở 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016 / TT-BXD ngày 15 tháng

chung cư vinhomes west point 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

QUY ĐỊNH ###keyword3### VỀ QUẢN LÝ VÀ S US DỤNG NHÀ Ở

 

Điều 1. Quy định về chủ sở hữu, người sử dụng, người cư trú tạm thời và khách vào, rời chung cư vinhomes west point

1. Chủ sở hữu chung cư vinhomes west point phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point do Bộ Xây dựng ban hành và Quy chế này.

2. Khách đến nhà phải đăng ký hoặc xuất trình giấy chứng minh nhân thân tại bàn tiếp tân (nếu có) hoặc tại nhân viên bảo vệ và làm theo hướng dẫn của nhân viên tiếp tân hoặc nhân viên bảo vệ. Trong trường hợp cần thiết, việc tiếp nhận hoặc bảo vệ chung cư vinhomes west point có thể được lưu giữ ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes