Trang chủ Vinhomes West Point chung cu Vinhomes west point Trong trường hợp thành lập và hoạt động theo
chung cu Vinhomes west point Trong trường hợp thành lập và hoạt động theo

chung cu Vinhomes west point Trong trường hợp thành lập và hoạt động theo

chung cu Vinhomes west point Trong trường hợp thành lập và hoạt động theo mẫu của Ban quản lý công ty cổ phần, việc triệu tập và tổ chức họp Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Biên bản bỏ phiếu và biên bản các cuộc họp của Ban quản trị chung cư vinhomes west poi


chung cu Vinhomes west pointchung cu Vinhomes west point Trong trường hợp thành lập và hoạt động theo mẫu của Ban quản lý công ty cổ phần, việc triệu tập và tổ chức họp Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Biên bản bỏ phiếu và biên bản các cuộc họp của Ban quản trị chung cư vinhomes west point phải tuân theo các quy định tại Điều 25 Quy chế này.

3. Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point cao tầng và chung cư với chủ sở hữu được thành lập và hoạt động theo mô hình tự quản; Thành viên Hội đồng quản trị tự gán để thực hiện các quyền và trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 41 Quy chế này.

Điều 19. Yêu cầu đối với thành viên Ban Quản trị chung cư vinhomes west point

1. Đối với chung cư vinhomes west point với nhiều chủ sở hữu, thành viên Ban quản trị chung cư vinhomes west point phải là chủ sở hữu đang sử dụng chung cư vinhomes west point cao tầng; Đối với chung cư vinhomes west point với một chủ sở hữu, thành viên Hội đồng quản trị là đại diện của chủ vinhomes West poit sở hữu và người sử dụng chung cư vinhomes west point đó. Các thành viên của hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point là những người sức khoẻ không có tiền án hình sự trước đó; Ưu tiên lựa chọn người có kiến thức, kinh nghiệm trong xây dựng, kiến trúc, tài chính và pháp luật để tham gia vào Ban quản trị chung cư vinhomes west point.

2. Thành viên Ban quản trị chung cư vinhomes west point phải tham gia các khoá đào tạo về quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point. Được tổ chức theo quy định của Bộ Xây dựng.

Điều 20. Số lượng và thành phần Ban Quản trị chung cư vinhomes west point

1. Số lượng thành viên Ban Quản trị ###keyword2### chung cư vinhomes west point cao tầng của tập thể, tập thể do hội nghị chung cư vinhomes west point quyết định nhưng phải thực hiện theo các quy định sau đây:

a) Đối với Hội đồng quản trị chung cư, có từ ba đến năm thành viên;

b) Đối với Ban quản lý tập thể, số lượng thành viên từ 06 đến 25 thành viên, mỗi toà nhà từ 3 đến 5 thành viên.

2. Thành phần Hội đồng quản trị chung cư và chung cư với nhiều chủ sở hữu được quy định như sau:

a) Ban quản lý khu nhà ở bao gồm 01 người đứng đầu, 01 hoặc 02 phó giám đốc và các thành viên khác do hội nghị chung cư vinhomes west point quyết định.

Trường hợp nhà đầu tư vẫn sở hữu diện tích chung cư vinhomes west point, người đại diện của nhà đầu tư có thể được Chủ tịch Hội đồng quản trị bầu làm Trưởng ban quản trị chung cư vinhomes west point; Nếu không được bầu làm Trưởng ban, có thể tham gia Phó Trưởng ban quản trị chung cư vinhomes west point;

b) Ban quản lý khu chung cư gồm một đầu; Mỗi dự án trong nhóm tổ chức một cuộc họp để đề cử một hoặc hai phó thủ trưởng thành viên và các thành viên khác theo quyết định của cụm chung

chung cư vinhomes west point cư.

Nếu chủ đầu tư vẫn sở hữu khu vực trong ###keyword3### khu chung cư thì đại diện của chủ đầu tư có thể được bầu làm Trưởng ban quản lý chung cư vinhomes west point tập thể. Mỗi công trình xây dựng trong một nhóm chung cư vinhomes west point mà chủ đầu tư vẫn sở hữu thì chủ đầu tư có thể cử người đại diện làm Phó Trưởng nhóm, trừ khi đại diện của nhà đầu tư được bầu. Giám đốc điều hành của khu căn hộ.

3. Thành phần hội đồng quản trị chung cư hoặc chung cư với một chủ sở hữu gồm một người đứng đầu, 01 hoặc 2 phó chủ tịch và các thành viên khác theo quyết định của hội nghị chung cư vinhomes west point.

Điều 21. Tách và đưa vào Ban Quản lý chung cư vinhomes west point

1. Việc tách và sáp nhập của Ban quản lý chung cư vinhomes west point quy định tại Điều này chỉ áp dụng đối với chung cư vinhomes west point với nhiều chủ sở hữu và Hội đồng quản trị.

2. Việc tách Ban quản lý khu chung cư được quy định như sau:

a) Trường hợp đại diện chủ sở hữu căn hộ trong kh ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes