Trang chủ Vinhomes West Point chung cư vinhomes west point hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Nếu
chung cư vinhomes west point hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Nếu

chung cư vinhomes west point hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Nếu

chung cư vinhomes west point hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm; k) Chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý, xử lý và thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật; m) Thực hiệ


chung cư vinhomes west pointchung cư vinhomes west point hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm;

k) Chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý, xử lý và thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật;

m) Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy chế hoạt động và các quy định về tài chính, quản lý của Hội đồng quản trị được thông qua tại hội nghị chung cư vinhomes west point được quy định trong Quy chế này.

2. Ban quản lý chung cư vinhomes west point có một chủ sở hữu quyền sử dụng các quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 104 của Luật Nhà ở và các quyền và trách nhiệm liên quan theo quy định tại các điểm a, b, e, h, i, j và l 1 của Điều này.

Điều 42. Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành chung cư vinhomes west point

1. Quản lý hoạt động chung cư vinhomes west point theo quy định của Quy chế này và hợp đồng dịch vụ quản lý hoạt vinhomes west point động đã ký kết với Ban quản trị chung cư vinhomes west point hoặc đại diện quản lý chung cư vinhomes west point (đối với nhà chung không phải thành lập Hội đồng quản trị); Duy trì các phần chung của chung cư theo hợp đồng bảo trì nếu có thể duy trì.

2. Ký hợp đồng phụ với các đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc quản lý hoạt động chung cư vinhomes west point (nếu có); Giám sát việc cung cấp dịch vụ của các đơn vị này.

3. Thông báo bằng văn bản việc thu và chuyển các quỹ liên quan; Thông báo yêu cầu và nội dung thông báo cho người sử dụng chung cư vinhomes west point trong trường hợp có tình huống bất ngờ như thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn; Hướng dẫn cài đặt thiết bị trong phần sở hữu của chủ sở hữu.

4. ###keyword2### Thu hồi kinh phí cho dịch vụ quản lý hoạt động chung cư vinhomes west point theo thỏa thuận với chủ sở hữu và người sử dụng chung cư vinhomes west point; Thu và trả thù lao cho các thành viên Ban quản trị chung cư vinhomes west point theo quyết định của hội nghị chung cư vinhomes west point.

5. Định kỳ 6 tháng một lần hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phải báo cáo công khai về quản lý hoạt động chung cư vinhomes west point cho Ban quản trị chung cư vinhomes west point; Báo cáo về quản lý, vận hành tại các hội nghị chung cư vinhomes west point; Lấy ý kiến từ người sử dụng về việc cung cấp dịch vụ quản lý vận hành chung cư vinhomes west point.

6. Phối hợp với Ban quản trị chung cư vinhomes west point giải quyết các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của chung cư cao tầng.

7. Chấp hành quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Thực hiện các quyền và trách nhiệm k ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes