Trang chủ Vinhomes West Point chung cu Vinhomes west point Điều 36. Xây dựng, bàn giao và quản lý quỹ
chung cu Vinhomes west point Điều 36. Xây dựng, bàn giao và quản lý quỹ

chung cu Vinhomes west point Điều 36. Xây dựng, bàn giao và quản lý quỹ

chung cu Vinhomes west point Điều 36. Xây dựng, bàn giao và quản lý quỹ bảo toàn quyền sở hữu chung của chung cư với nhiều chủ sở hữu 1. Chủ đầu tư phải lập tài khoản tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam để quản lý tạm thời quỹ bảo trì các phần chung của chung cư vinhomes west point vớ


chung cu Vinhomes west pointchung cu Vinhomes west point

Điều 36. Xây dựng, bàn giao và quản lý quỹ bảo toàn quyền sở hữu chung của chung cư với nhiều chủ sở hữu

1. Chủ đầu tư phải lập tài khoản tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam để quản lý tạm thời quỹ bảo trì các phần chung của chung cư vinhomes west point với nhiều chủ sở hữu theo quy định tại Nghị  định số 99/2015 / NĐ-CP  ngày 20 tháng 10 , 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

2. Đối với chung cư vinhomes west point có mục đích cư trú, chung cư vinhomes west point có mục đích sử dụng hỗn hợp không phân tách rõ quyền sở hữu chung của căn hộ, văn phòng, dịch vụ, thương mại sau đây: Khi tổ chức hội nghị chung cư vinhomes west point lần đầu tiên, kế toán, bàn giao, việc quản lý kinh phí để duy trì các bộ phận thuộc sở hữu chung được thực hiện như sau:

a) Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point được lập tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam vinhomes West poit để quản lý, sử dụng quỹ bảo dưỡng các phần chung của chung cư;

b) Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng quản trị có văn bản yêu cầu chuyển kinh phí bảo trì, chủ đầu tư phải chuyển quỹ bảo trì đã được người mua, người mua và người bán thu phí bảo trì mà chủ đầu tư phải trả cho khu vực bán lại, cho thuê không theo hoặc không thuê hoặc cho thuê theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 108 của Luật Nhà ở về quản lý tài khoản chung cư vinhomes west point theo quy định tại điểm a khoản này để quản lý, sử dụng theo quy định tại điểm a khoản này các quy định của pháp luật;

c) Chủ tài khoản tiền ký quỹ bảo quản chung cư vinhomes west point để ở có thể do một ###keyword2### thành viên hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị cùng sở hữu; Chủ tài khoản tiền gửi quỹ bảo trì chung cư vinhomes west point sử dụng hỗn hợp là chủ tài khoản chung, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị là đại diện chủ sở hữu căn hộ và 01 thành viên Hội đồng quản trị. Đại diện chủ sở hữu văn phòng, dịch vụ, thương mại.

Thời hạn ký quỹ và tên chủ tài khoản tiền gửi quỹ bảo trì quy định tại khoản này được quy định trong Quy chế về thu, chi tài chính của Ban quản trị chung cư vinhomes west point được Hội nghị chung cư vinhomes west point thông qua.

3. Đối với chung cư vinhomes west point có mục đích sử dụng hỗn hợp phân chia quyền sở hữu chung căn hộ, văn phòng, bộ phận dịch vụ và thương mại với nhau sau khi tổ chức hội nghị chung cư vinhomes west point lần đầu tiên, việc lập, bàn giao và quản lý tài khoản để duy trì quyền sở hữu chung được thực hiện như sau:

a) Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point được lập tài khoản tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam để quản lý quỹ bảo trì các phần chung của chung cư và duy trì phần sở hữu

vinhomes west point chung của toàn bộ căn hộ;

b) Thời hạn gửi tiền ###keyword3### và quỹ duy trì bảo hiểm của chủ tài khoản tiền gửi theo quy định tại điểm a khoản này được xác định như đối với trường hợp chung cư vinhomes west point có mục đích cư trú quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

c) Chủ sở hữu khu vực văn phòng, khu dịch vụ, thương mại có trách nhiệm quản lý các quỹ còn lại theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này để duy trì các phần chung của khu chức năng đó. Các

d) Việc bàn giao quỹ bảo trì các phần chung của chung cư vinhomes west point quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Việc bàn giao, quản lý kinh phí bảo trì cho các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này được quy định như sau:

a) Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ban quản trị chung cư vinhomes west point, chủ đầu tư phải chuyển quỹ bảo trì đã được người mua, người mua, quỹ trả lại Nhà đ?? ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes