Trang chủ Vinhomes West Point chung cu Vinhomes west point Điều 14. Hội nghị chung cư vinhomes west point bất
chung cu Vinhomes west point Điều 14. Hội nghị chung cư vinhomes west point bất

chung cu Vinhomes west point Điều 14. Hội nghị chung cư vinhomes west point bất

chung cu Vinhomes west point Điều 14. Hội nghị chung cư vinhomes west point bất thường 1. Hội nghị chung cư vinhomes west point bất thường được tổ chức theo một trong các trường hợp sau đây: a) Lựa chọn người đứng đầu, cấp phó của Hội đồng quản trị vì bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, thôi việc, mất t


chung cu Vinhomes west pointchung cu Vinhomes west point

Điều 14. Hội nghị chung cư vinhomes west point bất thường

1. Hội nghị chung cư vinhomes west point bất thường được tổ chức theo một trong các trường hợp sau đây:

a) Lựa chọn người đứng đầu, cấp phó của Hội đồng quản trị vì bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, thôi việc, mất tích; Trường hợp thay thế Phó Cục trưởng là người đại diện cho chủ đầu tư, chủ đầu tư cử người khác làm điều đó mà không cần tổ chức họp bất thường;

b) Huỷ bỏ hoặc bãi miễn toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và bầu Ban quản trị;

c) Bầu cử thay thế các thành viên Hội đồng quản trị không phải là người đứng đầu hoặc người đứng đầu vì bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, thôi việc, mất tích trong trường hợp đã có ý kiến của chủ sở hữu chung cư vinhomes west point nhưng không đủ số người đồng ý với quy định điểm b khoản 3 Điều 26 Quy chế này hoặc bầu thành viên Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 26 Quy chế này;

d) Ban quản trị chung cư chung cư vinhomes west point vinhomes west point đề nghị thay thế đơn vị quản lý hoạt động hoặc yêu cầu điều chỉnh mức thu phí quản lý hoạt động chung cư vinhomes west point;

đ) Các trường hợp khác đã được bàn giao bằng văn bản yêu cầu của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ.

2. Điều kiện về số lượng người tham gia hội nghị các công trình chung cư vinhomes west point bất thường được quy định như sau:

a) Nếu họp Hội trường để quyết định các vấn đề quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này thì phải có ít nhất 50% thời điểm bàn giao đại diện chủ sở hữu căn hộ;

b) Nếu gặp chung cư vinhomes west point theo yêu cầu của chủ sở hữu căn hộ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này thì phải có ít nhất 75% ###keyword2### người có đơn xin tổ chức hội nghị chung.

3. Điều kiện về số lượng người tham gia hội nghị chung cư vinhomes west point chung cư được quy định như sau:

a) Nếu họp các cụm chung cư vinhomes west point để bầu người đứng đầu hoặc bầu toàn bộ Ban quản trị Tập đoàn chung cư vinhomes west point hoặc quyết định các nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này thì phải có ít nhất 50% đại diện Chủ sở hữu căn hộ nhận được bàn giao căn hộ chung cư để tham dự.

Trong trường hợp mỗi dự án trong cụm có một bộ phận quản lý hoạt động riêng có công trình xây dựng đề xuất làm thay đổi việc quản lý hoặc điều hành dự án hoặc điều chỉnh đề xuất điều chỉnh phí quản lý dịch vụ của dự án. có tối thiểu 50% đại diện của chủ sở hữu căn hộ nhận được bàn giao xây dựng để tham dự và chỉ triệu tập tòa chung cư vinhomes west point bất thường của dự án này để quyết định;

b) Trường hợp bầu cử thay thế người đứng đầu ban quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị là đại diện của dự án trong khu chung cư thì chỉ được sử dụng quy ước chung cư của toà nhà để bầu

dự án vinhomes west point thành viên khác. cái đó; Một cuộc họp của dự ###keyword3### án được tổ chức để bầu người thay thế khi có ít nhất 50% đại diện của chủ sở hữu căn hộ nhận bàn giao công trình;

c) Trường hợp tổ chức hội nghị chung cư vinhomes west point căn hộ theo đề nghị của chủ sở hữu căn hộ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này thì phải có ít nhất 75% số người có yêu cầu tổ chức hội nghị nhóm chung cư vinhomes west point bất thường.

4. Ban quản lý chung cư vinhomes west point phải chuẩn bị nội dung, thông báo thời gian, địa điểm và tổ chức hội nghị chính thức cho chủ sở hữu và người sử dụng chung cư vinhomes west point.

5. Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị chung cư vinhomes west point, chung cư chung cư bất thường để quyết định một trong các nội dung quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Ban quản trị chung cư vin ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes