Trang chủ Vinhomes West Point chung cu Vinhomes west point 13.  Phần chung của khu căn hộ  là khu vực
chung cu Vinhomes west point 13.  Phần chung của khu căn hộ  là khu vực

chung cu Vinhomes west point 13.  Phần chung của khu căn hộ  là khu vực

chung cu Vinhomes west point 13.  Phần chung của khu căn hộ  là khu vực và hệ thống thiết bị quy định tại điểm b khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở chỉ thuộc sở hữu chung và sử dụng chung của chủ sở hữu căn hộ. hộ gia đình. 14.  Khu vực sở hữu chung của  khu vực văn phòng, dịch v


chung cu Vinhomes west pointchung cu Vinhomes west point

13.  Phần chung của khu căn hộ  là khu vực và hệ thống thiết bị quy định tại điểm b khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở chỉ thuộc sở hữu chung và sử dụng chung của chủ sở hữu căn hộ. hộ gia đình.

14.  Khu vực sở hữu chung của  khu vực văn phòng, dịch vụ, thương mại là khu vực và hệ thống thiết bị quy định tại điểm b khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở nhưng thuộc sở hữu chung và sử dụng chung của Chủ sở hữu khu chức năng này.

15.  Quyền sở hữu chung của một cụm chung cư vinhomes west point  là khu vực, công trình, hệ thống trang thiết bị và hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật thuộc sở hữu chung và sử dụng chung của chủ khu phức hợp. bao gồm bể chứa nước, máy phát điện, bể tự hoại, máy bơm nước, khu vườn công cộng (nếu có) và các công trình, thiết bị khác được xây dựng và lắp đặt theo thiết kế đã được phê duyệt để sử dụng chung. Nhiều dự án vào khu chung cư.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý và sử dự án vinhomes west point dụng chung cư vinhomes west point

1. Chung cư vinhomes west point phải được sử dụng đúng mục đích, mục đích thiết kế, nội dung dự án được duyệt.

2. Việc quản lý và sử dụng chung cư vinhomes west point phải tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng của từng chung cư, các quy định của pháp luật nhà ở, Quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Việc thanh toán kinh phí quản lý vận hành chung cư vinhomes west point được thực hiện theo thoả thuận giữa chủ sở hữu, người sử dụng chung cư vinhomes west point và người vận hành để điều hành, quản lý trên cơ sở các quy định của pháp luật về nhà ở. Việc sử dụng kinh phí để quản lý và vận hành, kinh phí duy trì các phần chung của chung cư vinhomes west ###keyword2### point phải đảm bảo đúng mục đích, công khai, minh bạch, theo đúng các quy định của pháp luật nhà ở và Quy chế này; Việc đóng phí, lệ phí trong quá trình sử dụng chung cư vinhomes west point phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Chủ sở hữu, sử dụng chung cư vinhomes west point phải trả tiền bảo trì, vận hành, kinh doanh, quỹ hoạt động của Ban quản trị chung cư vinhomes west point và các khoản phí, lệ phí khác trong quá trình sử dụng. chung cư vinhomes west point theo quy định tại Quy chế này và pháp luật có liên quan; Tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng chung cư vinhomes west point, các quy định của pháp luật nhà ở, Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point.

5. Ban quản trị chung cư vinhomes west point thay mặt chủ sở hữu và người sử dụng hiện tại thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan đến quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế này; Trường hợp chung cư vinhomes west point không phải thành lập Hội đồng quản trị theo quy định của Luật

vinhomes West poit Nhà ở thì chủ sở hữu và người sử dụng ###keyword3### phải thống nhất kế hoạch quản lý chung cư vinhomes west point.

6. Các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point được giải quyết theo quy định của Luật Nhà ở, Quy chế này và pháp luật có liên quan.

7. Mọi hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point phải được xử lý kịp thời, chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Chương II

QUẢN LÝ NỘI DUNG VÀ S US DỤNG CĂN HỘ

Điều 5. Xây dựng, bàn giao, lưu trữ hồ sơ căn hộ

1. Chủ sở hữu chung cư vinhomes west point phải lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định tại Điều 76 và Điều 77 của Luật Nhà ở.

2. Chủ đầu tư phải lập hồ sơ về chung cư vinhomes west point; Hồ sơ này bao gồm:

a) Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng chung cư vinhomes west point đã được cơ quan có thẩm quyền phê du ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes