Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony Điều khác biệt cơ bản giữa đất đô thị

Liền kề Vinhomes The Harmony Điều khác biệt cơ bản giữa đất đô thị

Liền kề Vinhomes The Harmony Điều khác biệt cơ bản giữa đất đô thị và đất nông nghiệp là sự khác nhau về vị trí. Sự khác biệt đó quyết định khả năng sử dụng đất (mục đích sử dụng), do đó quyết định khả năng sinh lợi của đất, tức là quyết định mức địa tô của đất đó. Hai yếu tố chất đất và điều kiện đ


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony Điều khác biệt cơ bản giữa đất đô thị và đất nông nghiệp là sự khác nhau về vị trí. Sự khác biệt đó quyết định khả năng sử dụng đất (mục đích sử dụng), do đó quyết định khả năng sinh lợi của đất, tức là quyết định mức địa tô của đất đó. Hai yếu tố chất đất và điều kiện địa hình đều có ảnh hưởng lớn đến địa tô, dù đất đó ở đô thị hay vùng nông thôn. Yếu tố điều kiện tưới tiêu nước và điều kiện khí hậu chủ yếu được đề cập khi xem xét địa tô đất nông nghiệp.
2.2.5.2.    Các loại địa tô
*    Địa tô chênh lêch I
Là phần chênh lệch lợi nhuận sinh ra khi nhà tư bản đầu tư một lượng tư bản và lao động như nhau vào hai mảnh đất có diện tích liền kề vinhomes the harmony bằng nhau.
R: lợi nhuận thu được
C: Chi phí
CLI = |Ri - R2I
= Ri — R2 Nếu Ri> R2 = (P1Q1 — Ci) — (P2Q2 — C2)
= (PiSiNSi — Ci) — (P2S2NS2 — C2)
Địa tô chênh lệch I được hình thành bởi các nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên như: phì của đất, chất đất, vị trí của mảnh đất    
Địa tô chênh lệch I nói chung phải thuộc về chủ sở hữu đất đai vì phần lợi nhuận này có được không phải do công lao động của nhà tư bản tạo ra mà do điều kiện tự nhiên khách quan đưa lại.
Đây chính là cơ sở để Nhà nước tính thuế đất nông nghiệp.
*    Địa tô chênh lêch II
Là phần chênh lệch lợi nhuận sinh ra khi đầu tư hai lượng tư bản khác nhau vào cùng một mảnh đất.
CLII = |Ri — R2I = Ri — R2 Nếu Ri> R2
= (PiQi - Cl) - (P2Q2 - C2)
= (P1S1NS1 - Cl) - (P2S2NS2 - C2)
Địa tô chênh lệch II có được trên cơ sở đầu tư thâm canh, phụ thuộc vào trình độ thâm canh của nhà tư bản, nên nó thuộc về người sử dụng đất.
Nhưng sau thời gian thuê đất thì địa tô chênh lệch II sẽ sát nhập vào địa tô chênh lệch I.
* Địa tô tuyêt đối
Là phần lợi nhuận dôi ra ngoài giá cả sản xuất chung. Tức là phần chênh lệch do giá sản phẩm cao hơn giá sản xuất chung.
Đây chính là địa tô mà nhà tư bản bắt buộc phải trả cho chủ ruộng đất bất kể là phần lợi nhuận có được là do sự chênh lệch lợi nhuận giữa các bán liền kề vinhomes the harmony thửa đất hay giữa các mức đầu tư.
Ví dụ:
Loại đất    Giá cả sản xuất    Giá sản    Địa tô    Địa tô    Tổng
    Chung    Cá biệt    phẩm    chênh lêch    tuyệt đối    
Tốt    1000    800    1500    200    500    700
Trung bình    1000    900    1500    100    500    600
Xấu    1000    1000    1500    0    500    500
-    Giá cả sản xuất chung là 1000
-    Giá cá biệt: Do các loại đất khác nhau nên đầu tư khác nhau
-    Giá sản phẩm: là giá bán sản phẩm
-    Địa tô chênh lệch: là phần chênh lệch lợi nhuận thu được khi có đầu tư (Địa tô chênh lệch = giá cả sản xuất chung - Giá cả sản xuất cá biệt)
-    Địa tô tuyệt đối: là phần lợi nhuận

bán liền kề vinhomes the harmony thu được ngoài giá cả sản xuất chung (Địa tô tuyệt

đối = Giá sản phẩm - Giá cả sản xuất chung).
Như vậy, địa tô của các loại đất khác nhau là khác nhau và là cơ sở để tính thuế các loại đất.
Ở nước ta, do đất đai thuộc sở hữu toàn dân nên địa tô chênh lệch I sẽ được thu toàn bộ vào ngân sách Nhà nước. Nhà nước cho phép người sử dụng đất được hưởng cả phần địa tô chênh lệch II (nếu họ là người đầu tư vào đất) để khuyến khích việc sử dụng đất có hiệu quả, đồng thời khuyến khích việc tận dụng đất hoang hoá để đưa vào LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY sử dụng.
2.2.6.    Mức lãi suất
Lãi suất ng
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo