Trang chủ tin liền kề liền kề vinhomes the harmony 000 triệu đồng để đầu tư vào bất động sản

liền kề vinhomes the harmony 000 triệu đồng để đầu tư vào bất động sản

liền kề vinhomes the harmony 000 triệu đồng để đầu tư vào bất động sản liền kề vinhomes the harmony là: 33 triệu đồng + 27,2 triệu đồng = 60,2 triệu đồng - Tỷ suất chiết khấu năm: 60,2 1.000 = 0,0602 hay 6,02% Ví dụ 2: Một doanh nghiệp cần đầu tư vào một bất động sản liền kề vinhomes the harmony trị


liền kề vinhomes the harmonyliền kề vinhomes the harmony 000 triệu đồng để đầu tư vào bất động sản liền kề vinhomes the harmony là: 33 triệu đồng + 27,2 triệu đồng = 60,2 triệu đồng - Tỷ suất chiết khấu năm: 60,2 1.000 = 0,0602 hay 6,02% Ví dụ 2: Một doanh nghiệp cần đầu tư vào một bất động sản liền kề vinhomes the harmony trị giá 10.000 triệu đồng. Giả sử thế chấp lần đầu 50% giá trị bất động sản liền kề vinhomes the harmony với lãi suất 4,5% năm; thế chấp lần hai 25% giá trị bất động sản liền kề vinhomes the harmony với lãi suất 7% năm; vốn tự có của doanh nghiệp chiếm 25% giá trị bất động sản liền kề vinhomes the harmony với tỷ suất hoàn vốn 10%. Tính tỷ suất chiết khấu năm. Lời giải: - Thế chấp lần đầu: 5.000 triệu đồng: 50% x 4,5% = 2,25% Liền kề Vinhomes The Harmony - Thế chấp lần hai: 2.500 triệu đồng: 25% x 7% = 1,75% - Vốn tự có: 2.500 triệu đồng: 25% x 10% = 2,50% Tỷ suất chiết khấu năm: 2,25% + 1,75% +2,50% = 6,5% Phương pháp 3: Phương pháp so sánh Ví du : cần xác định tỷ suất chiết khấu để ước tính giá trị của bất động sản liền kề vinhomes the harmony A. Kết quả điều tra thị trường cho thấy có 03 giao dịch thành công của bất động sản liền kề vinhomes the harmony B, C và D tương tự với bất động sản liền kề vinhomes the harmony A như sau: Giao dịch thành Th. nhập ròng sau thuế Giá bán Tỉ suất vốn hóa công và kh.hao (triệu đồng) (triệu đồng) (%) B 1.400 10.000 14,0 C 1.260 8.8700 14,21 D 1.600 11.500 13,91 Tỷ suất chiết khấu dùng để ước tính giá trị của bất động sản liền kề vinhomes the harmony A là: (0.14 +0. 1421 +0.1391):3 = 0.1404 (làm tròn 14,0%) Nếu thu nhập ròng sau thuế và khấu hao của bất động sản liền kề vinhomes the harmony A là 2.000 triệu đồng thì giá trị của bất động sản liền kề vinhomes the harmony A là 14.281 triệu đồng. c. Xác định tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): là tỷ suất chiết khấu r mà tại đó giá trị hiện tại của các dòng tiền thu nhập tương lai của một dự án đầu tư bằng giá trị hiện tại của các dòng tiền chi phí tương lai của dự án đầu tư đó. Nói cách khác, với tỷ suất chiết khấu đó thì NPV = 0. - Có thể tìm IRR bằng phương pháp thử - sai: + Chọn ngẫu nhiên ri sao cho bán liền kề vinhomes the harmony NPVi>0 + Chọn ngẫu nhiên r2 sao cho NPV2<0 Giá trị NPV1 và NPV2 càng gần giá trị 0 thì độ chính xác của IRR càng cao. - hoặc có thể tìm IRR theo công thức: IRR = r + NPV1(r2 - r1) NPVẬ + |NPV2 Phép tính tỷ suất hoàn vốn được sử dụng để tìm tỷ suất vốn hoá của các tài sản tương tự trên thị trường. Ví dụ: một cửa hàng thương mại được mua với giá 196.476.273,0đ. Trong 3 năm đầu đã mang lại lợi tức lần lượt là 50.000.000đ, 52.000.000đ, 51.000.000đ, và dự kiến lợi tức trong 2 năm tiếp theo là 53.000.000đ, 54.000.000đ. Hãy tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ Lời giải: dãy dòng tiền thu nhập qua các năm như sau:

bán liền kề vinhomes the harmony Năm Thu nhập 0 -196.476.273 đ 1 50.000.000 đ 2 52.000.000

đ 3 51.000.000 đ 4 53.000.000 đ 5 54.000.000 đ Với r1 = 9% ; NPV = + 7.186836 Với r2 = 11% ; NPV = - 4.977.009 Áp dụng công thức nêu trên, tính ra r khoảng 10%. d. Xác định tỷ suất thu hồi vốn: là phần thu nhập từ đầu tư phát sinh trong khoảng thời gian kinh tế của tài sản trên đất. Ví du: Tổng số vốn phải thu hồi là 100%. Thời gian kinh tế còn lại của tòa nhà là 50 năm. Tính tỷ suất thu hồi vốn hàng năm. Cách tính tỷ suất thu hồi vốn như sau như sau: Tỷ LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY suất thu hồi vốn = (100 100) : 50 = 2 % năm e. Xác định tỷ suất thuế thực (được tính khi định giá cho các mục đích để thu thuế bất động sản liền kề vinhomes the harmony): là tỷ lệ phần trăm mức thuế thực đánh vào bất động sản liền kề vinhomes the harmony so với giá thị trường của chính bất động sản liền kề vinhomes the harmony đó; được tính bằng cách nhân tỷ số định giá (tỷ số chênh lệch giữa giá ước tính được trong định giá so với giá thị trường) với mức thuế suất theo qui định của Nhà nước tại mỗi thời kỳ. Ví du: Một bất động sản liền kề vinho
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo