Trang chủ tin liền kề liền kề vinhomes the harmony 0. 000 đ - (960.000.000 x 10%) = 864.000.000,0 đ

liền kề vinhomes the harmony 0. 000 đ - (960.000.000 x 10%) = 864.000.000,0 đ

liền kề vinhomes the harmony 0. 000 đ - (960.000.000 x 10%) = 864.000.000,0 đ - Xác định chi phí duy tu vận hành: Qua điều tra thị trường lân cận có 03 chung cư tương tự có chi phí duy tu vận hành như sau: Chung cư Chi phí Tổng thu nhập thực tế Tỷ lệ (%) A 319.000.000 912.000.000 35,0 B 412.000.000


liền kề vinhomes the harmonyliền kề vinhomes the harmony 0. 000 đ - (960.000.000 x 10%) = 864.000.000,0 đ - Xác định chi phí duy tu vận hành: Qua điều tra thị trường lân cận có 03 chung cư tương tự có chi phí duy tu vận hành như sau: Chung cư Chi phí Tổng thu nhập thực tế Tỷ lệ (%) A 319.000.000 912.000.000 35,0 B 412.000.000 1.190.000 34,6 C 336.000.000 933.300.000 36,0 Chi phí duy tu B. dưỡng ch. cư cần định giá 864.000.000 đ x 0,35 = 302.000.000 đ Thu nhập ròng từ cho thuê chung cư là: 864.0. 000,0 đ - 302.000.000đ = 562.000.000 đ b. Xác định tỷ suất vốn hoá và hệ số nhân thu nhập Tỷ suất vốn hoá thu nhập và hệ số nhân thu nhập phản ánh mối quan hệ giữa thu nhập và giá trị được rút ra từ dữ liệu thị trường. Điểm cơ bản là các tài bán liền kề vinhomes the harmony sản sử dụng phải tương đồng về rủi ro, thu nhập, chi phí, đặc điểm vật chất và vị trí với tài sản thẩm định giá. Có 03 phương pháp chủ yếu xác định tỷ suất vốn hoá * Phương pháp 1: tỷ suất vốn hoá xác định theo công thức sau: Tỷ suất vốn hoá = Tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư không rủi ro + Phụ phí rủi ro Trong đó: - Tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư không rủi ro tính bằng lãi suất Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm. - Phụ phí rủi ro: bao gồm rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính và rủi ro thanh khoản. Khi xác định tỉ lệ rủi ro dự kiến, thẩm định viên về giá phải nghiên cứu kỹ đặc điểm đối với từng vùng, từng cở sở kinh tế của địa phương, đặc điểm của bất động sản liền kề vinhomes the harmony và khả năng ổn định của người thuê. * Phương pháp 2 (phương pháp đầu tư): xác định tỷ suất vốn hóa căn cứ vào bình quân gia quyền của tỷ suất thu hồi vốn và lãi suất kỳ vọng của nhà đầu tư, trong đó quyền số là tỷ trọng vốn huy động từ các nguồn khác nhau đầu tư vào tài sản, theo công thức sau : M x Rm + (1-M) x Re = Ro Trong đó : Ro : tỷ suất vốn hóa, M: tỷ trọng vốn vay ngân hàng trong tổng số vốn đầu tư vào tài sản, (1-M): tỷ trọng vốn huy động từ cổ đông trong tổng số vốn đầu tư vào tài sản, Rm: tỷ suất thu hồi vốn, Re: lãi suất kỳ vọng của nhà đầu tư. * Phương Liền kề Vinhomes The Harmony pháp 3 (phương pháp so sánh): tỷ suất vốn hóa áp dụng cho tài sản cần thẩm định giá xác định bằng cách so sánh, rút ra từ những tỷ suất vốn hóa của các tài sản tương tự trên thị trường. Tỷ suất vốn hóa của các tài sản này được tính bằng cách lấy thu nhập ròng từ kinh doanh tài sản chia cho giá bán. * Ví dụ: Xác định tỷ suất chiết khấu Phương pháp 1: Tính tổng các yếu tố cấu thành tỷ suất chiết khấu Tỷ suất chiết khấu gồm các yếu tố cấu thành sau đây: - Tỉ lệ an toàn: là tỉ suất lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư không rủi ro, được tính bằng lãi suất trả trước

Liền kề Vinhomes The Harmony của Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn từ 10 năm trở

lên ở thời điểm gần nhất với thời điểm thẩm định giá. - Phụ phí rủi ro: bao gồm rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính và rủi ro thanh khoản. Khi xác định tỉ lệ rủi ro dự kiến, thẩm định viên về giá phải nghiên cứu kỹ đặc điểm đối với từng vùng, từng cơ sở kinh tế của địa phương, đặc điểm của bất động sản liền kề vinhomes the harmony và khả năng khách thuê ổn định. Phương pháp 2: Phương pháp đầu tư Trong phương pháp này, tỉ suất chiết khấu bằng bình quân gia quyền của các lãi suất từ các nguồn LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY huy động vốn khác nhau đầu tư vào bất động sản liền kề vinhomes the harmony. Ví dụ 1: Giả sử cần đầu tư vào một bất động sản liền kề vinhomes the harmony trị giá 1.000 triệu đồng. Trong đó 66% tổng giá trị bất động sản liền kề vinhomes the harmony là từ vốn vay ngân hàng với tỷ suất thu hồi vốn 5% năm; 34% tổng giá trị bất động sản liền kề vinhomes the harmony là từ vốn do nhà đầu tư bỏ ra với lãi suất kỳ vọng của nhà đầu tư là 8% năm. Tính tỷ suất chiết khấu năm. Lời giải: Xác định t
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo