Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony + Tuổi đời hiệu quả dài hơn tuổi đời

Liền kề Vinhomes The Harmony + Tuổi đời hiệu quả dài hơn tuổi đời

Liền kề Vinhomes The Harmony + Tuổi đời hiệu quả dài hơn tuổi đời thực tế của tài sản nếu chủ tài sản không tiến hành bảo dưỡng, nâng cấp, duy tu, sửa chữa tài sản theo đúng định kỳ, đúng quy trình. - Lợi nhuận nhà thầu là sự chênh lệch giữa giá trị thị trường của công trình trừ đi (-) tổng chi phí


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony + Tuổi đời hiệu quả dài hơn tuổi đời thực tế của tài sản nếu chủ tài sản không tiến hành bảo dưỡng, nâng cấp, duy tu, sửa chữa tài sản theo đúng định kỳ, đúng quy trình. - Lợi nhuận nhà thầu là sự chênh lệch giữa giá trị thị trường của công trình trừ đi (-) tổng chi phí (bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp), trừ đi (-) các khoản thuế, phí phải nộp theo quy định của pháp luật. - Chi phí tái tạo là chi phí hiện hành để xây dựng, sản xuất hay chế tạo tài sản thay thế giống nguyên mẫu với tài sản cần định giá, bao gồm cả những điểm đã lỗi thời, lạc hậu của tài sản cần định giá. Chi phí tái tạo được tính căn cứ vào khối lượng nguyên nhiên vật liệu liền kề vinhomes the harmony đã được sử dụng theo đúng nguyên bản nhân (x) giá tại thời điểm cần định giá - Chi phí thay thế là chi phí hiện hành để xây dựng, sản xuất hay chế tạo tài sản thay thế tài sản cần định giá, có loại trừ các bộ phận có chức năng lỗi thời, nhưng có tính đến tiến bộ khoa học, công nghệ tại thời điểm cần định giá để tạo ra sản phẩm thay thế có tính năng ưu việt hơn so với tài sản cần định giá. Chi phí thay thế được tính căn cứ vào khối lượng nguyên nhiên vật liệu có thể thay thế nhân (x) giá tại thời điểm định giá. 3.3.2.4. Các bước tiến hành phương pháp a. Bước 1: Ước tính riêng giá trị của lô đất thuộc bất động sản liền kề vinhomes the harmony bằng cách coi đó là đất trống đang được sử dụng trong điều kiện tốt nhất và hiệu quả nhất theo nguyên tắc xác định giá đất quy định tại Luật Đất đai và các phương pháp xác định giá đất theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. b. Bước 2: Ước tính chi phí hiện tại để xây dựng mới, để tái tạo, thay thế công trình xây dựng hiện có trên đất, bao gồm cả lợi nhuận cho nhà thầu và thuế, phí phải nộp theo quy định của pháp luật. c. Bước 3: Xác định hao mòn và ước tính giá trị hao mòn lũy kế (mức độ giảm giá) của công trình xây dựng hiện có trên đất. d. Bước 4: Ước tính giá trị của công trình xây dựng LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY bằng cách trừ giá trị hao mòn lũy kế (mức giảm giá) khỏi chi phí xây dựng mới hiện hành của công trình. e. Bước 5: Ước tính giá trị của bất động sản liền kề vinhomes the harmony cần định giá bằng cách cộng (+) kết quả bước 1 và kết quả bước 4. 3.3.2.5. Tính toán chi phí xây dựng lên tài sản - Chi phí xây dựng công trình bao gồm: + Các chi phí trực tiếp, bao gồm: các chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sử dụng máy thi công, các chi phí trực tiếp khác + Các chi phí chung, bao gồm: chi phí phục vụ thi công, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí quản lý của

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY doanh nghiệp, các chi phí gián tiếp khác. + Lợi nhuận,

các khoản thuế, phí phải nộp theo quy định của pháp luật. Việc tính toán chi phí xây dựng công trình phải căn cứ vào mặt bằng giá giá thị trường của nguyên, nhiên vật liệu tại thời điểm thẩm định giá; các quy định của cơ quan có thẩm quyền về định mức kinh tế kỹ thuật, định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu và các hướng dẫn về xác lập đơn giá xây dựng. - Các phương pháp phổ thông tính chi phí tái tạo hoặc chi phí thay thế công trình xây dựng: + Phương pháp so sánh theo đơn vị; + Phương pháp ước bán liền kề vinhomes the harmony tính theo hạng mục công trình; + Phương pháp khảo sát số lượng (m2 xây dựng, m3 xây dựng...); Định giá viên căn cứ vào loại hình công trình, thông tin có được để lựa chọn phương pháp áp dụng phù hợp. 3.3.2.6. Xác định hao mòn và ước tính giá trị hao mòn lũy kế Mức độ hao mòn, tuổi đời và giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cần định giá được xác định dựa trên hiện trạng thực tế của tài sản tại thời điểm cần định giá, hồ sơ kỹ thuật của nhà sản xuất và các quy định về mức độ hao mòn, th
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo