Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony -    Thông tư 114/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm

Liền kề Vinhomes The Harmony -    Thông tư 114/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm

Liền kề Vinhomes The Harmony -    Thông tư 114/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn thực hiện nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. -    Thông tư số 80/2005/TT-BTC, ngày 15 tháng 9 năm 2005,


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony
-    Thông tư 114/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn thực hiện nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.
-    Thông tư số 80/2005/TT-BTC, ngày 15 tháng 9 năm 2005, Hướng dẫn việc tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra, khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.
-    Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.
-    Thông tư 145 /2007/TT-BTC, ngày 06 tháng 12 năm 2007, Hướng liền kề vinhomes the harmony dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;
-    Quyết định 129/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc ban hành 6
tiêu chuẩn thẩm định giá.
- Luật kinh doanh bất động sản liền kề vinhomes the harmony 2005, ngày 29 tháng 6 năm 2006
2.2.4.    Hệ thống văn tự đất dai
2.2.4.I.    Quyền sở hữu và quyền sử dụng
Luật Dân sự năm 1995 của Việt Nam quy định chi tiết các hình thức sở hữu tài sản, theo đó nước ta tồn tại 7 hình thức sở hữu đó là:
-    Sở hữu toàn dân;
-    Sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
-    Sở hữu tập thể;
-    Sở hữu tư nhân;
-    Sở hữu của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
-    Sở hữu hỗn hợp;
-    Sở hữu chung.
Riêng đối với tài sản là đất đai thì tại Điều 5, Luật đất đai 2003, quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu”.
Quy định như vậy không có nghĩa là tất cả các quyền năng thuộc quyền sở hữu về đất đai đều do Nhà nước thâu tóm. Thực chất, trong số các quyền sở hữu Nhà nước về đất đai (quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt), Nhà nước bằng các quy định của pháp luật đã trao phần lớn các quyền đó cho người sử dụng đất, Nhà nước chỉ có quyền định đoạt đối với đất đai bán liền kề vinhomes the harmony thể hiện tại Điều 5, Luật đất đai 2003. Theo đó, Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai như sau:
-    Quyết định mục đích sử dụng đất thông qua việc quyết định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
-    Quy định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất;
-    Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
-    Định giá đất;
Bên cạnh đó Nhà nước thực hiện các quyền điều tiết các nguồn lợi từ đất đai thông qua các chính sách tài chính về đất đai nh
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo