Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony + Giá trị thị trường thể hiện mức giá

Liền kề Vinhomes The Harmony + Giá trị thị trường thể hiện mức giá

Liền kề Vinhomes The Harmony + Giá trị thị trường thể hiện mức giá hình thành trên thị trường công khai và cạnh tranh. Thị trường này có thể là thị trường trong nước hoặc thị trường quốc tế, có thể bao gồm nhiều người mua bán hoặc gồm một số lượng hạn chế người mua, bán. + Giá trị thị trường thể hiệ


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony + Giá trị thị trường thể hiện mức giá hình thành trên thị trường công khai và cạnh tranh. Thị trường này có thể là thị trường trong nước hoặc thị trường quốc tế, có thể bao gồm nhiều người mua bán hoặc gồm một số lượng hạn chế người mua, bán. + Giá trị thị trường thể hiện mức giá ước tính mà trên cơ sở bên mua và bên bán thỏa thuận với nhau tại một thời điểm sau khi cả hai bên đã khảo sát, cân nhắc đầy đủ các cơ hội và lựa chọn tốt nhất cho mình từ các thông tin trên thị trường trước khi đưa ra quyết định bán hoặc mua một cách hoàn toàn tự nguyện, không quá nhiệt tình mua và cũng không quá nhiệt tình bán. - Giá thị trường được xác định dựa trên các căn cứ sau: LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY + Những thông tin, dữ liệu về mặt kỹ thuật và mặt pháp lý của bất động sản liền kề vinhomes the harmony, giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường của các bất động sản liền kề vinhomes the harmony tương tự có thể so sánh được. + Mức độ sử dụng tốt nhất và có khả năng mang lại giá trị cao nhất, có hiệu quả nhất cho bất động sản liền kề vinhomes the harmony. Việc đánh giá sử dụng tốt nhất phải căn cứ vào những dữ liệu có liên quan đến bất động sản liền kề vinhomes the harmony trên thị trường. + Kết quả khảo sát thực tế. - Trường hợp có sự hạn chế về thông tin, dữ liệu trên thị trường thì định giá viên phải nêu rõ thực trạng này và phải báo cáo mức độ ảnh hưởng hay không ảnh hưởng đến kết quả định giá do sự hạn chế của các số liệu đó. - Định giá viên phải thận trọng trong việc phân tích và phản ánh trạng thái của thị trường, thông báo đầy đủ các cuộc điều tra, khảo sát và những phát hiện của mình trong báo cáo kết quả định giá khi giá cả thị trường tăng hoặc giảm bất thường, đột biến, tạo nên rủi ro trong định giá do đánh giá giá trị tài sản quá cao hoặc quá thấp. - Định giá viên phải nêu rõ những thông tin, dữ liệu đã sử dụng làm căn cứ để tìm ra giá thị trường, mục đích của việc định giá, tính hợp lý của các thông số để phân tích, lập luận và bảo vệ cho các ý kiến, kết quả và kết luận định giá mà định giá viên nêu ra liền kề vinhomes the harmony trong báo cáo kết quả khi xác định giá thị trường của bất động sản liền kề vinhomes the harmony. 2.2.2. Giá trị phi thị trường của bất động sản liền kề vinhomes the harmony - Hoạt động định giá chủ yếu căn cứ vào giá trị thị trường của bất động sản liền kề vinhomes the harmony. Tuy nhiên, có những loại bất động sản liền kề vinhomes the harmony riêng biệt đòi hỏi khi định giá phải căn cứ vào giá trị phi thị trường. - Giá trị phi thị trường của bất động sản liền kề vinhomes the harmony là mức giá ước tính được xác định theo những căn cứ khác với giá trị thị trường hoặc có thể được mua bán, trao đổi theo các

liền kề vinhomes the harmony mức giá không phản ánh giá trị thị trường như: giá

trị tài sản trong quá trình sử dụng, giá trị đầu tư, giá trị bảo hiểm, giá trị thanh lý, giá trị tài sản bắt buộc phải bán, giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản có thị trường hạn chế, giá trị để tính thuế.... - Việc đánh giá giá trị của bất động sản liền kề vinhomes the harmony được căn cứ chủ yếu vào các công cụ kinh tế, kỹ thuật và các chức năng của tài sản hơn là căn cứ vào khả năng được mua bán trên thị trường. - Giá trị của bất động sản liền kề vinhomes the harmony đang trong quá bán liền kề vinhomes the harmony trình sử dụng là giá trị phi thị trường được xem xét từ góc độ một người sử dụng riêng biệt bất động sản liền kề vinhomes the harmony vào mục đích riêng biệt. Khi tiến hành định giá loại bất động sản liền kề vinhomes the harmony này, định giá viên phải tập trung chủ yếu vào khía cạnh tham gia, đóng góp của bất động sản liền kề vinhomes the harmony vào hoạt động sản xuất, đời sống không xét đến khía cạnh giá tr
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo