Trang chủ tin liền kề bán liền kề vinhomes the harmony Mức thuế suất hiện hành là 2% giá trị

bán liền kề vinhomes the harmony Mức thuế suất hiện hành là 2% giá trị

bán liền kề vinhomes the harmony Mức thuế suất hiện hành là 2% giá trị bất động sản liền kề vinhomes the harmony. Tỷ suất thuế thực là : 0,6 x 0,02 = 0,012 hay 1,2 % năm 3.3.3.4.4. Ví du về Phương pháp vốn hóa trực tiếp Ví du: Cần thẩm định giá trị thị trường một căn nhà ở mặt tiền đường phố X. Hiện


bán liền kề vinhomes the harmonybán liền kề vinhomes the harmony Mức thuế suất hiện hành là 2% giá trị bất động sản liền kề vinhomes the harmony. Tỷ suất thuế thực là : 0,6 x 0,02 = 0,012 hay 1,2 % năm 3.3.3.4.4. Ví du về Phương pháp vốn hóa trực tiếp Ví du: Cần thẩm định giá trị thị trường một căn nhà ở mặt tiền đường phố X. Hiện chủ sở hữu đang cho thuê toàn bộ căn nhà, doanh thu 360.000.000đ năm, chi phí tu bổ, sửa chữa hằng năm 10.000.000đ, thuế 98.000.000đ, tỷ suất vốn hóa qua điều tra thị trường cho thấy lãi suất kỳ vọng đối với hoạt động cho thuê nhà phổ biến trên thị trường là 12% năm. Thu nhập ròng hằng năm từ việc cho thuê căn nhà là: 360.0. 000đ - 10.000.000đ - 98.000.000đ = 252.000.000đ Giá trị thị trường của căn nhà: 252.0. 000 12% = 2.100.000.000 đ Liền kề Vinhomes The Harmony 3.3.3.5. Phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF) 3.3.3.5.1. Nội dung: Phương pháp dòng tiền chiết khấu là phương pháp ước tính giá trị của tài sản bằng cách chiết khấu tất cả các khoản thu, chi của dòng tiền dự kiến phát sinh trong tương lai về thời điểm hiện tại, có tính đến yếu tố lạm phát và không ổn định của thu nhập. 3.3.3.5.2. Công thức * Trường hợp dòng tiền không đều Ặ CFt Vn á(1 + r)f (1 + r y Trong đó: V : Giá trị thị trường của tài sản, CFt : Thu nhập năm thứ t, Vn : Giá trị thu hồi của tài sản vào năm thứ n, n : Thời gian nắm giữ tài sản, r : tỷ suất chiết khấu. * Trường hợp dòng tiền đều V = CF >—+ Vn tí(1 + r )t (1 + r )t 3.3.3.5.3. Các bước tiến hành Bước 1: Ước tính doanh thu từ việc khai thác tài sản. Bước 2: Ước tính chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản. Bước 3: Ước tính thu nhập ròng hay dòng tiền từ doanh thu và chi phí. Bước 2: Ước tính giá trị thu hồi của tài sản vào cuối kỳ. Bước 3: Ước tính tỷ suất vốn hoá thích hợp. Bước 4: Xác định giá trị tài sản bằng công thức nêu trên. 3.3.3.5.4. Ví dụ về phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF) Ví dụ 1: Cần thẩm định giá trị thị trường một hợp đồng cho thuê tài sản, thu tiền mỗi năm một lần vào cuối năm với các thông tin sau: Thời hạn cho thuê: 5 năm, Thu nhập cho thuê là 252 triệu đồng năm, Tỷ suất chiết khấu là 10% năm, Lời giải: liền kề vinhomes the harmony Giá trị thị trường của hợp đồng là: 252.0. 000đ x = 252.000.000 đ x 3,7907868 = 955.278.273 đồng. (Chín trăm năm lăm triệu đồng, làm tròn) Ví du 2: Cần thẩm định giá một cửa hàng thương mại có diện tích sàn xây dựng 2.000m2, diện tích có thể cho thuê 80% diện tích sàn xây dựng. Giá cho thuê 1.100.000đ m2 tháng (đã có thuế). Chi phí khấu hao, tu sửa, bảo dưỡng 3 tỷ đ năm, chi phí quản lý điều hành 1 tỷ đ, thuế giá trị gia tăng 10%, thuế thu nhập 28% lợi tức trước thuế. Thời hạn cho thuê: 4 năm nữa hết hạn cho thuê, giá thuê mới dự kiến sẽ tăng 15%, chi phí khấu hao tu sửa bảo dưỡng tăng

liền kề vinhomes the harmony 5%, chi phí quản lý điều hành tăng 10% và tỷ

suất các loại thuế không đổi. Tỷ suất vốn hoá 12%. Tiền thu về được tính vào cuối mỗi năm. Lời giải: 1. Tính thu nhập ròng hiện nay: 1.1 Doanh thu hiện nay: 1.100.000đ m2 x 20000m2 x 80% x 12 tháng = 21.120.000.000đ 1.2 Thuế GTGT: (21.120.000.000*10%) =2.112.000.000đ 1.3 Thu nhập trước thuế hằng năm: 21.120.0. 000đ - 3.000.000.000đ - 1.000.000.000đ - 1.920.000.00đ = 15.200.0. 000đ Thu nhập ròng hằng năm hiện nay: 15.200.0. 000đ x (1-28%) = 10.944.000.000đ 2. Tính thu nhập ròng vào thời kỳ sau khi kết thúc hợp đồng cho thuê hiện nay 2.1 Doanh thu: 21.120.000.000đ x (1+ 15%) = 24.288.000.000đ 2.2 LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Chi phí: (3.000.000.000đ x 1.05) + ( 1.000.000.000đ x 1,1) = 4.250.000.000đ 2.3 Thuế GTGT: (24.288.000.000*10%) = 2.428.800.000đ 2.4 Thu nhập trước thuế thu nhập: 24.288.0. 000 - 4.250.000.000đ - 2.208.000.000đ = 17.830.000.000đ 2.5 Thu nhập ròng: 17.830.0. 000đ x (1-0.28) = 12.837.600.000đ 3. Giá trị của cửa hàng thương mại ước tính vào năm kết thúc hợp đồng cho thuê hiện nay (cuối năm thứ tư) 12.837.600.000đ 12%=106.980.000.000đ 4. Giá trị cửa hàng thương mại V - 10.944.000.000xY-^ + 1Q6-98QQ4QQQQQ 1-11,12 1,124 = 10.944.000.000đ x (3,037) + 67.987.929.600đ = 33.240.211.800đ + 67.987.929.600đ = 101.228.140.200 đ = 101.200.000.000 (một tră
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo