Trang chủ tin liền kề bán liền kề vinhomes the harmony 000.000đ năm; chi phí điện, nước 32.000.000đ năm; lương công

bán liền kề vinhomes the harmony 000.000đ năm; chi phí điện, nước 32.000.000đ năm; lương công

bán liền kề vinhomes the harmony 000.000đ năm; chi phí điện, nước 32.000.000đ năm; lương công nhân chăm sóc gà là 250.000.000đ; các chi phí khác là 150.000.000đ. - Trang trại cũng kinh doanh phân gà vi sinh với số lượng 2.000 bao năm và giá bán là 10.000đ bao. - Lãi suất bình quân ngành trang trại c


bán liền kề vinhomes the harmonybán liền kề vinhomes the harmony 000.000đ năm; chi phí điện, nước 32.000.000đ năm; lương công nhân chăm sóc gà là 250.000.000đ; các chi phí khác là 150.000.000đ. - Trang trại cũng kinh doanh phân gà vi sinh với số lượng 2.000 bao năm và giá bán là 10.000đ bao. - Lãi suất bình quân ngành trang trại chăn nuôi gà là 10% năm. - Vốn vay ngân hàng 290.000.000đ, lãi suất 10% năm Lời giải: I. Tổng doanh thu a. Từ bán gà: 1.0 con x 6 lứa x 98% = 5.880 con gà 5.880 con x 2.2 kg x 55.000đ kg = 711.480.000đ b. Từ phân vi sinh: 2. bao x 10.000đ bao = 20.000.000 đ Tổng thu nhập (a + b) = 711.500.000đ II. Tổng chi phí 72.0. 000đ 37.500.000đ 14.0. 000đ 32.0. 000đ 150.0. 000đ 50.0. 000đ a. Gà giống: 6.000 con x 12.000đ con = b. Thức ăn: 1.500 bao x liền kề vinhomes the harmony 25.000đ bao = c. Tiền vacin: = d. Điện, nước: = e. Lương công nhân: = f. Chi phí khác: = Cộng: 355.500.000đ III. Lợi nhuận ròng (I-II) 711.500.000đ - 355.500.000đ = 356.000.000đ Trừ đi: a. Lãi trên vốn vay ngân hàng 10% x 290.000.000đ = 29.000.000đ Lãi ròng còn lại: 356.000.000đ - 29.000.000đ = 327.000.000đ b. Tiền lương của chủ doanh nghiệp (20%) 327.0. 000đ x 20% = 65.500.000 đ năm Lợi nhuận trước thuế: 356.00.000đ - 29.000.000đ - 65.500.000đ = 261.500.000đ c. Thuế Thu nhập DN (25%): 25% x 261.500.000đ = 52.300.000đ d. Lợi nhuận sau thuế (tiền thuê đất kinh doanh trang trại): 261.0. 000đ - 52.300.000đ = 208.700.000đ năm Do đó giá trị trang trại chăn nuôi gà sẽ là: 1 208.700.0 đ x = 2.087.000.000 đ 10% Kết luận: giá trị của trang trại là 2,087 tỷ đồng. Ví du 2: Thẩm định giá khách sạn Cần thẩm định giá một khách sạn 3 sao 150 phòng. Nghiên cứu báo cáo tài chính kinh doanh khách sạn trong 03 năm gần đây cho thấy: - Thu nhập (trung bình) mỗi tháng từ kinh doanh 150 phòng là 1.200.000.000 đ. - Tiền bán thực phẩm và đồ uống tại căng tin khách sạn là 10.000.000 đ ngày. - Chi phí mua thực phẩm chế biến và đồ uống là 5.000.000 đ ngày. - Chi phí điện, nước, điện thoại là 250.000.000 đ tháng. - Tiền công cho nhân viên dọn phòng là 150.000.000 đ tháng. - Bảo hiểm là 10.000.000 đ tháng. - Tiền lương cho nhân viên phục vụ khách sạn là 400.000.000 đ tháng trong đó 240.0. 000đ là lương của đội ngũ quản lý. - Lương cho chủ khách sạn bằng 20% tổng doanh thu - Hoạt động kinh doanh khác: tại tầng Liền kề Vinhomes The Harmony 1 của khách sạn có 6 kiôt cho thuê với giá cho thuê là 250.000.000 đ tháng. Khách sạn chi 20% số thu từ tiền thuê kiôt để trang trải các chi phí sửa chữa, quyét dọn kiôt. - Lãi suất bình quân ngành kinh doanh khách sạn: 15% Lời giải: I. Thu nhập từ cho thuê 6 kiôt: 250.000.000đ Năm 3.000.000.000đ Trừ 20% chi phí Thu nhập ròng từ cho thuê kiôt II. Thu nhập x12 tháng 0.8 2.400.000.000đ 1. Thu nhập từ kinh doanh phòng 1.200.000.000đ x12 tháng 14.000.000.000 đ 2. Thu nhập từ bán thức ăn, bia... Tổng thu nhập (1+2) 10.000.000đ ngày 3.650.000.000đ năm 17.650.000.000 đ Trừ chi phí thực phẩm, bia Lãi ròng III. Chi phí vận hành khách sạn (năm) 5.000.000đ ngày 1.825.000.000đ 15.825.000.000đ

Liền kề Vinhomes The Harmony năm 1.Tiền công cho nhân viên dọn phòng 150 tr x

12 tháng 1.800.000.000 2. Điện, nước, điện thoại 250 tr x 12 tháng 3.000.000.000 3. Bảo hiểm 10 tr x 12 tháng. 120.000.000 4. Tiền lương cho nhân viên phục vụ khách sạn 400 tr x 12 tháng 4.800.000.000 5. Lương đội ngũ quản lý Cộng IV. Lãi ròng 240 tr x12 tháng 2.880.000.000 13.700.000.000 2.126.000.000 Lương cho chủ khách sạn (20%) Lãi vay vốn ngân hàng 2,126 tỷ x 20% 425.0. 000200.0. 000 V. Lãi ròng còn lại sau khi trừ lương cho chủ khách sạn, lãi trả ngân hàng 1.500.000.000 600.900.000 Tiền thuê bất động sản liền kề vinhomes the harmony 2.400.000.000 + 1.500.000.000 3.900.000.000 Lãi suất LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY bình quân ngành dịch vụ khách sạn 15,0% năm Kết luận: giá trị khách sạn vào khoảng 26,0 tỷ đồng Ví du 3: Cần thẩm định giá một cây xăng, với các thông tin như sau: A. Lợi nhuận (hoa hồng) từ bán xăng - Xăng: 18.000 lit x 160đ lit = 2.860.000đ ngày - Điezel: 8.000 lit x 150đ lit = 1.200.000đ ngày - Dầu hỏa: 5.000 lit x 160đ lit = 800.000 ngày Cộng: 5.060.000 x 365 ngày = 1.774.000.000 năm B. Lợi nhuận từ kinh doanh rửa xe ô tô, xe máy Rửa xe ôtô, xe máy: 20 xe ngày x 50.000đ = 1.000.000đ ngày 1.0. 000đ x 365 ngày = 365.000.000đ năm Trừ chi phí rửa xe = 30.000.000đ năm Lãi ròng từ kinh doanh rửa ô tô, xe máy : 335.000.000đ năm C. Kinh doanh các mặt hàng đa d
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo