Trang chủ tin liền kề bán liền kề vinhomes the harmony - Đối với đất ở, đất sản xuất kinh

bán liền kề vinhomes the harmony - Đối với đất ở, đất sản xuất kinh

bán liền kề vinhomes the harmony - Đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh PNN tại các khu đô thị mới nằm liền kề với các đô thị đã được cấp có thẩm quyền phân loại đô thị, khi định giá đất cụ thể được áp dụng khung giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh PNN tại đô thị của loại đô thị liền kề, hoặc loại


bán liền kề vinhomes the harmonybán liền kề vinhomes the harmony - Đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh PNN tại các khu đô thị mới nằm liền kề với các đô thị đã được cấp có thẩm quyền phân loại đô thị, khi định giá đất cụ thể được áp dụng khung giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh PNN tại đô thị của loại đô thị liền kề, hoặc loại đô thị lân cận gần nhất nhưng không được cao hơn giá chuyển nhượng QSD đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường tại thời điểm định giá. 3.3. Các phương pháp định giá bất động sản liền kề vinhomes the harmony 3.3.1. Phương pháp so sánh 3.3.1.1. Khái niệm Phương pháp so sánh là phương pháp định giá dựa trên cơ sở phân tích mức giá của các tài sản tương tự với tài sản cần thẩm định giá đã giao Liền kề Vinhomes The Harmony dịch thành công hoặc đang mua, bán trên thị trường trong điều kiện thương mại bình thường vào thời điểm cần định giá hoặc gần với thời điểm cần định giá để ước tính và xác định giá trị thị trường của tài sản. Phương pháp so sánh tập trung vào phân tích những điểm tương tự và những điểm khác biệt của các BĐS mà nó tác động đến giá trị; đó là: + Các quyền về BĐS + Động cơ của người mua, người bán + Các điều kiện về thanh toán + Điều kiện thị trường tại thời điểm bán (giá thị trường thay đổi theo thời gian) + Quy mô diện tích + Vị trí + Các đặc điểm về vật chất + Các đặc điểm về mặt kinh tế, nếu BĐs tạo ra thu nhập. 3.3.1.2. Phạm vi áp dụng phương pháp - Phù hợp với tất cả các loại bất động sản liền kề vinhomes the harmony nếu có đủ số liệu về những giao dịch gần với thời điểm định giá, đáng tin cậy. - Khi dữ liệu có sẵn, thì đây là phương pháp trực tiếp và hệ thống nhất đối với việc ước tính giá trị. 3.3.1.3. Yêu cầu và một số thuật ngữ của phương pháp * Yêu cầu - Phải tiến hành khảo sát, tìm kiếm, phân tích giá bán trên thị trường của những bất động sản liền kề vinhomes the harmony tương tự có thể so sánh được. - Chỉ sử dụng giá giao dịch một cách phổ biến trên thị trường. - Các thông tin phải có độ tin cậy cao và phải được kiểm tra và thẩm định chặt chẽ. * Một số thuật ngữ - Giao dịch phổ biến trên thị trường là hoạt liền kề vinhomes the harmony động mua, bán tài sản được tiến hành công khai trên thị trường. Một tài sản được xác nhận là có giao dịch phổ biến khi có ít nhất 3 tài sản tương tự đã có giao dịch mua, bán trên thị trường. - Tài sản tương tự là tài sản cùng loại, có các đặc trưng cơ bản tương đồng (gần giống) với tài sản cần định giá về mục đích sử dụng, đặc điểm pháp lý, đặc điểm kinh tế kỹ thuật, hình dáng kích thước, nguyên lý cấu tạo, tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng.... - Tài sản so sánh là tài sản tương tự với tài sản cần định giá đã giao dịch thành công hoặc đang mua, bán trên thị trường vào thời

liền kề vinhomes the harmony điểm cần định giá hoặc gần với thời điểm cần định

giá. - Các yếu tố so sánh là các thông số kinh tế, kỹ thuật chủ yếu, tình trạng pháp lý, mức giá giao dịch, thời gian, điều kiện giao dịch (điều kiện thị trường, điều kiện bán, điều khoản tài chính.) và các yếu tố khác có liên quan (đặc điểm tài sản, đặc điểm kinh tế kỹ thuật, tình trạng sử dụng, tài sản khác bán kèm theo). có ảnh hưởng lớn đến giá trị tài sản. - Đơn vị so sánh chuẩn: là đơn vị tính cơ bản của tài sản mà có thể quy đổi theo đơn vị đó về chuẩn để so sánh giữa LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY các tài sản cùng loại với nhau. Ví dụ: mét, m2, m3, hecta, phòng, giường bệnh, ghế ngồi, đơn vị thuê, năng suất, sản lượng hécta, sản phẩm ca máy, công suất; kg, tạ, tấn ... - Tổng giá trị điều chỉnh t
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo